LUI - Master Theses

Resultat 1 - 20 av 404

Challenges, resources and balance: Educations’ impact on South Sudanese youth girls’ well-being in Rhino Camp refugee settlement, Uganda

Larsen, Camilla Bruer (OsloMet - Oslo Metropolitian University 2018)

70-30: Et holdningsstyrt kvalitetssystem for yrkesopplæring i skole.

Berg, Lars Jakob, Bjørnstad, Sverre (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2018)

Yrkesfagelevers og læreres oppfatninger av didaktiske verktøy brukt i SpaStudy, et internasjonalt samarbeidsprosjekt på Facebook.

Samuelsen, Carl-Otto (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2018)

«Den første lese- og skriveopplæringen – en kvalitativ studie om læreres erfaringer med rask bokstavprogresjon»

Strand, Hilde Aas (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Prosessen mot et(det) hybrid(e) barnehagebygg(et) Kritiske lesninger av beslutningsmyndigheters regelverk i planleggingsprosessen av basebarnehagebygget

Petersen, Ingegjerd Moe (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Hvordan er språkmiljøet hjemme hos barn med foreldre som har persisk som førstespråk?

Hozhabri, Mehri (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Lærerne og demokratimandatet Et lærerperspektiv på demokratiopplæringen og opplæring til demokratisk medborgerskap Masteroppgave

Sundeng, Alexander Skinnes (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Hva kan Talentsenteret i Oslo bidra med? – En evaluering av undervisningen og det sosiale miljøet

Kværnum, Hilde (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Endring i digital kompetanse hos elever på småskoletrinnet

Hultin, Hilde (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Rollespill i samfunnsfag. Et kvalitativt studie om elevers utvikling av kritisk tenkning ved bruk av Handelsspillet.

Hagen, Tarald Sundet (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Etter terroren kom til Norge – 22. juli i klasserommet

Hafslund, Janne (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Kroppsbilde relatert til fysisk aktivitet i ulike kontekster: en kartleggingsstudie av gutter i videregående skole

Oterholt, Gard (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Kroppsøving som dannelsesfag - en case-studie i hvordan dannelsesaspektet blir ivaretatt i praksis

Price, Pål Skappel (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Ungdom og kritisk refleksjon relatert til kroppsidealer som fremstilles på Instagram: Et tverrfaglig gruppearbeid i tiende klasse.

Ramsfjell, Ida Brastad (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Kritisk tenkning i samfunnsfag

Reinsve, Cecilie (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Meningen med E-sport. En studie om E-sport som toppidrett i skolen

Reppe, Patrick Nordheim (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Hva en aktørorientert stedstilnærming kan tilføre samfunnsfaget i grunnskolen - En drøfting med utgangspunkt i en gruppe ungdomsskoleelevers stedsbilder av Tøyen.

Sandnes, Espen (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Standpunktkarakter i naturfag: Læreres praksis, og hvordan denne samsvarer med intensjoner i nasjonale styringsdokumenter

Steffensen, Laila (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Elever med ekstraordinært læringspotensial i matematikk – en kvalitativ studie av læreres arbeid på småskoletrinnet

Tallaksen, Synne Marie Hegna (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

En kvalitativ studie om hvordan skoleledere legitimerer kroppsøvingsfaget i skolen

Tuntland, Haakon Olav (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)