HV - Master i Anestesisykepleie

Resultat 1 - 19 av 19

Kartlegging og evaluering av standardisert smertebehandlingsregime hos pasienter som gjennomgår ryggfiksasjon: et kvalitetssikringsarbeid

Tolentino, Ethel (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

En internettbasert tverrsnittstudie om hvordan anestesisykepleiere overvåker og vurderer nevromuskulær blokade

Elboth, Monica Sandvik (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Bruk av ISBAR for kvalitetssikring ved pasientoverlevering – en observasjonsstudie

Sollie, Anne-Line Kjos, Tærum, Hanne (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Anestesisykepleierens funksjon ved innleggelse av perifert venekateter (PVK) på pasienter med vanskelig venetilgang

Krippendorf, Hege Kristin (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Forslag til fagprosedyre for: ”Endotrakeal intubasjon til fastende voksne pasienter uten vanskelig luftvei, som skal i generell anestesi.”

Nesbakk, Line (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Anestesisykepleie og pasientsikkerhet. Hvordan opplever anestesisykepleierne gjennomføringenn av Sjekkliste for Trygg Kirurgi

Stenseth, Rita (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Anestesisykepleieres holdninger til Bispectral index - en pilotstudie ved bruk av kvalitativ metode

Kraglund, Marianne Heitmann, Østebø, Ingrid Lenes (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Preoperative fasterutiner- Forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre, anestesisykepleierens funksjon og ansvar

Hansen, Madelaine Thue (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Forslag til fagprosedyre for anestesisykepleierens ansvar og funksjon for å diagnostisere anafylaksi hos pasienter som får generell anestesi

Fuglset, Birgitte Bolsønes, Berger, Maria Emila Tagle, Urke, Øystein Hjertvik (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Når barnet ikke vil. En kvalitativ masteroppgave om anestesisykepleieres erfaringer med barn som motsetter seg anestesi og bruk av tvang.

Steffensen, Kristine, Ellevseth, Cathrine (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

”Det verste er å grue seg” Betydningen av forberedelsen. En kvalitativ masteroppgave om anestesisykepleieres opplevelser og erfaringer med å trygge engstelige barn før innledning av anestesi

Thomasgaard, Maren (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Effekt av informasjon på preoperativ engstelse blant voksne dagkirurgiske pasienter

Dzimitryieva-Jensen, Hanna (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Det er ingenting som ikke kan løses

Johansen, Heidi (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Kartlegging av overlevering av pasient fra operasjonsteam til postoperativ avdeling – en pilotstudie

Bernt, Victoria Margrethe Causevic, Nesmark, Hanne Henrikke (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Monitorering av nevromuskulær blokade - hvordan forebygge restkurarisering. Forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre, anestesisykepleiers funksjon og ansvar.

Aarsnes, Reidun M. (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

«Risikofaktorer og komplikasjoner knyttet til innleggelse og bruk av PICC-line ved et større universitetssykehus i Norge»

Olsen, Gitte Lise (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Hjertestans forårsaket av aksidentell hypotermi - prehospital identifisering og behandling.

Blomberg, Maria (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Preoperativ angst hos barn

Bjørnå, Synne Ingrid (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Hvordan opplever pasienter våken kraniotomi? En kvalitativ deskriptiv studie med semistrukturerte dybdeintervjuer.

Aasheim, Anders (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)