LUI - Master i Skolerettet utdanningsvitenskap

Resultat 1 - 20 av 56

Skriving i samfunnsfag. - Ein analyse av empati og historiemedvit i oppgåvetekstar og elevtekstar på 7. trinn

Tjeldflåt, Sigrid (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Intervjustudie av lærere på ungdomstrinnet. Med Indre Motivasjon som Mål

Sandberg, Kimberley Quilario (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Hva skal jenter med realfag? - En kvalitativ studie av jenters syn på naturfagets relevans

Rokstad, Kristin (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Lærebøkenes bidrag i arbeidsrettet norskopplæring for voksne innvandrere. En kvalitativ analyse av hvordan lærebøkene som brukes i opplæringen i Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere svarer på kravet om arbeidsrettet opplæring

Nordby, Liz Andrine Rønning (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Dannelse blant kroppsøvingslærerstudenter - En tversnittstudie av kroppsøvingslærerstudenters dannelse.

Holten, Henrik (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Medie- og informasjonskritisk forståelse i undervisningen

Hestnes, Torstein (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Volleyball i skolen. En kvalitativ undersøkelse av hvordan kroppsøvingslærere gjennomfører volleyball i kroppsøvingsundervisningen og hvorfor de gjør det.

Hauge, Espen (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

«Kan jeg få fritak fra nynorsk?» En kvalitativ studie av flerspråklige elevers holdninger og utfordringer knyttet til nynorskopplæring ved utvalgte skoler i Oslo og Akershus

Hanif, Sara Mahwash (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

«Den første lese- og skriveopplæringen – en kvalitativ studie om læreres erfaringer med rask bokstavprogresjon»

Strand, Hilde Aas (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Rørsleglede i kroppsøvingsfaget - Ein kvalitativ studie av elevar sine erfaringar med rørsleglede i kroppsøvingsfaget.

Harboe, Tone (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Elevers meningsskaping i møte med litteratur i norskfaget - En diskursanalytisk tilnærming til elevers resepsjon av en ungdomsroman

Henjum, Line (Høgskolen i Oslo og Akershus 2018)

Åpne oppgaver i matematikk: En kvalitativ undersøkelse av elevenes arbeid med åpne oppgaver og matematiske kompetanser som kommer til syne.

Kilicdogan, Erdal (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Et alternativt kommunikasjonsmønster i matematikksamtalen

Kristiansen, Sverre (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

En kvalitativ studie av tyrkiske mødres erfaringer med skole-hjem samarbeid

Makbule, Kaya (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Teaching for Robust Understanding. Students’ accounts of learning mathematics in problem-solving classrooms.

Nesbo, Gunnar Voigt (Høgskolen i Oslo og Akershus 2018)

Sosiomatematiske normer og betydningen av lærerens spørsmål

Nesdal, Linn-Silje Kristin (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Analyse av populærmusikk på ungdomstrinnet

Nordnes, Cecilie (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Å møte det ukjente – et redskap for danning Hvordan kan uforutsette hendelser skape produktive læringsøyeblikk i samfunnsfagundervisningen?

Hallmo, Benedikte (Høgskolen i Oslo og Akershus 2018-05-15)

Teacher's and student's experience of multilingualism: The role of the mother tongue in the acquisition of English as a third language

Iamroz, Olena (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Lærerne og demokratimandatet Et lærerperspektiv på demokratiopplæringen og opplæring til demokratisk medborgerskap Masteroppgave

Sundeng, Alexander Skinnes (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)