SAM - Master i Sosialt arbeid

Resultat 1 - 20 av 190

Stress, press og mestring – En salutogen tilnærming. En undersøkelse av sammenhengen mellom psykososialt stress og psykiske helseplager blant unge i Asker og Bærum

Akhtar, Sehrish Andleeb (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Barn som gjenstand for seksuell oppmerksomhet. En studie av eksperters fortellinger om seksuelle overgrep mot barn

Stokke, Mathilde Fuglesang (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Reduserte åpningstider – til brukernes beste? - En kvalitativ studie av ansatte i Nav om reduserte åpningstider, økt digitalisering og kanalstrategi

Saeed, Moniba (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Hudfargens betydning i NAV: Sosialarbeidernes forståelser av hudfargens betydning i møte med brukere i NAV

Obilie, Johanna Efua (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Voldens konsekvenser – en analyse av resiliens hos ungdom

Njie, Amie Aarø (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Besøksvennens betydning - En kvalitativ studie av besøksvennens betydning for de eldste eldres sosiale nettverk

Mentzoni, Cecilie F. (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Instrumentalisering i integreringen - En kvalitativ studie av integreringen i et bo tiltak for enslige mindreårige flyktninger.

Mehlum, Iver (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Voldsutsatthet og resiliens i økonomisk kontekst - En analyse av resiliens hos ungdom

Maqbul, Shamsa (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

En begrepshistorisk analyse av «seksuelle overgrep mot barn»

Finckenhagen, Maren (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Seksuelle overgrep mot barn i et maskulint «karriereperspektiv». Terapeuters og fagfolks refleksjoner

Buen, Synnøve (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Svake sosiale relasjoner og problematferd. En studie av sammenhenger mellom problematferd, sosiale relasjoner og kjønn

Almasi, Beata (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Hvordan opplever mennesker med barnevernserfaring å få egne barn?

Aas, Linn Marit (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Attitudes of young people towards female perpetrated gender-based violence against men in Zambia

Lisulo, Monde ( 2019)

Teknologiens konsekvenser? En studie om ungdoms psykiske helse og mediebruk

Kjos, Marikken Løke (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Designervesker som sosiale verktøy - Hvilken rolle spiller designervesker for unge jenters sosiale status, og hvordan brukes disse som verktøy når det kommer til sosial posisjonering?

Gabler, Lina Ingvaldsen (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

En skjult ekskludering? En diskursanalyse av kategorien «pasienter med rusmiddelproblematikk» i møtet med palliativ behandling i livets sluttfase.

Moen-Nilsen, Cathrine (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Unges livstilfredshed og sammenhængen med sociale relationer og mestring - Et kvantitativt studie

Jensen, Maria Reinholdt (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

En erfaringskonsulents bidrag - En studie av hvordan ansatte med erfaringskompetanse kan bidra til å styrke et brukerperspektiv i rus- og psykisk helsearbeid

Huseby, Pia (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

De uregistrerte barna - En systematisk litteraturgjennomgang av forskning om de uregistrerte barna

Huseby, Iselin (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Vurdering av egnet bolig for innsatte som skal tildeles kommunal bolig ved løslatelse. En kvalitativ studie av hvilke kriterier tjenesteenhetene vektlegger i vurderingen av egnet bolig for innsatte som skal tildeles kommunal bolig ved løslatelse.

Haugene, Camilla (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)