SAM - Master i Barnevern

Resultat 1 - 17 av 17

Barnevernets møte med døve barn - Saksbehandleres erfaringer med døve og hørselshemmede barn og unge i barnevernet

Lund, Caisanne (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Når politiet og barneverntjenesten arbeider sammen om voldssaker. En kvalitativ studie av barnevernkonsulenters opplevelser av barneverntjenestens arbeid etter tilrettelagt avhør av barnet.

Kristoffersen, Rebekka (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Samtaler med barn i fosterhjem. En analyse av hvordan barn i fosterhjem forteller om sitt hverdagsliv, sine deltakelsesmuligheter og sin tilhørighet.

Kjellsen, Maren Elise (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Tverrfaglig samarbeid mellom barneverntjenesten og politi i forbindelse med tilrettelagte avhør. Aktørenes ansvar og rolle i saker som omhandler vold mot barn i nære relasjoner.

Jakobsen, Helene Filstad (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

«Det handlet ikke om pengene, for meg handlet det om å passe inn» - En kvalitativ studie av minoritetsgutters fortellinger om debut til salg av hasj

Hassan, Juweria (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Er fedre likeverdige omsorgspersoner? Tematisk analyse av fedres opplevelse i barnevernet.

Halvorsen, Silvia (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Å velge narkotikasalg - En studie av unge lovbrytere i Oslo

Ghebremedhin, Leya (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Barn av psykisk syke foreldre og barnevernstjenesten. En studie av barnevernsansattes erfaringer og refleksjoner i arbeid med målgruppen

Rasul, Abrar (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

"Det er kanskje en grunn for at barnet er så snill": Et kvalitativt studie om unge voksnes erfaringer som ble utsatt for vold i nære relasjoner under sin oppvekst.

Skjæveland, Karen-Marie (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

“Det handler om å ta det rette valget” En kvalitativ studie av elevers erfaringer med arbeidslivsfag og deres tanker rundt valg av videre utdanning

Alternes, Marte Hallgren (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Premisser for god nok omsorg i Norge - En analyse av sakkyndigvurderinger i barnevernssaker hvor familiene har minoritetsbakgrunn

Garberg, Eline (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Hvem er familien? En diskursanalyse av Stortingsmelding 24 (2015-2016) Familien, ansvar, frihet og valgmuligheter.

Bøyum, Susanne Hestetun (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Forebyggende psykisk helsearbeid i kommune - fra politikk til praksis

Woldmo, Marthe (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Barns stemme og medvirkning i akutte saker - En studie av barnevernets ivaretakelse av barnets rett til å bli hørt og til å medvirke i akutte saker

Bergli, Kristoffer Standal (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Legemiddelassistert rehabilitering som utfordring i barnevernet - En kvalitativ undersøkelse om familier med tiltak i barnevernet der mor har brukt metadon eller buprenorfin i svangerskapet

Hennes, Heidi (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Enslige mindreårige flyktninger i fosterhjem - En studie om omsorgserfaringer

Yassin, Ali (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

If I speak the language, am I Norwegian? The role of activities and cultural experiences on perceived identities of minority youth in Norway

Mbom, Kuma Jude (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2016)