What issues do female activist groups in Ghana consider significant in their struggle for female empowerment? Which social and cultural factors can enhance or inhibit change towards female empowerment on these issues?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2012

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sosialfag

Dokumenttype

Masterprogram

Master i sosialt arbeid

Sammendrag

Problemstillingen for min masteroppgave er todelt. Den første delen utforsker hvilke sentrale problemer som har utløst kampen for myndiggjøring av kvinner i Ghana. Den andre delen har som mål å finne ut hvilke sammensatte faktorer som hindrer eller fremmer realiseringen av myndiggjøring av kvinner i Ghana. Mine empiriske data for analysen har vært The Women’s Manifesto for Ghana. Ulike frivillige organisasjoner (NGOer), noen politikere og enkelte organisasjoner som er opptatt av å få til en endring i kvinners livsvilkår i Ghana, samarbeidet om å skrive manifestet. Dette skrivende samarbeidet har bidratt til å identifisere manifestet som et dokument som er både autentisk og representativt for saker kvinner er opptatt av i kampen om myndiggjøring av kvinner i Ghana. Jeg har tolket de innsamlede dataene for å identifisere problemstillinger som er relevante i kampen for kvinners myndiggjøring. Jeg har brukt Bourdieus begreper felt, habitus og kapital for å analysere hvilke faktorer som kan enten fremme eller hemme endring mot myndiggjøring av kvinner i Ghana. Det jeg har funnet ut er at det allerede eksisterer lover i Ghana som er ment å fremme myndiggjøring av kvinner i Ghana. Det at umenneskelige kulturelle praksiser fortsatt praktiseres i Ghana til tross for disse lovene, kan være vanskelig å forstå. Gjennom mine undersøkelser har jeg kommet til den erkjennelse at noen kulturelle praksiser i Ghana fortsetter å legitimere diskriminerende og undertrykkende praksis mot kvinner i Ghana. Del to av min analyse er derfor konstruksjonen av et felt jeg kaller the field of female empowerment in Ghana. Siden visse kulturelle elementer fungerer for å forsterke diskriminering og undertrykking av kvinner i Ghana, forstår jeg maktfeltet som the field of some negative elements of Ghanaian culture. Logikken i the field of female empowerment er å bygge en konsensus blant alle agentene i feltet. Konsensus bygningen har vært av største betydning fordi agentene ønsker gjennomslag for sine forslag om endringer. Målet med konsensus bygningen har vært å tale med en stemme og felles holdning for å begrense innflytelsen fra de negative kulturelle praksiser. Jeg konkluderer min analyse med at utdanning av kvinner i Ghana gir nøkkelen til myndiggjøring av kvinner i Ghana. Utdanning av jenter i Ghana kan hjelpe kvinner med å sikre økonomisk selvstendighet, økt deltakelse i politikk, og kreve like rettigheter. Fremfor alt kan utdannelse hjelpe kvinner til bevisstgjøring og derved til å imøtegå og endre visse diskriminerende kulturelle praksiser som arbeider for å undertrykke Ghanesiske kvinner.
The topic sentence of my research is divided into two parts. The first part is basically concerned with exploring the core issues that have sparked the flame of the female empowerment struggle in Ghana. The other objective has been to find out which factors that collaborate to hinder or promote the realization of female empowerment in Ghana. My empirical data for analysis has been The Women’s Manifesto for Ghana. Various Non Governmental Organizations (NGOs), some politicians and some organizations that are concerned about effecting a change in the life conditions of women in Ghana have collaborated in writing the manifesto. A broad support and collaboration in the writing of the manifesto has helped to identify the manifesto as a document that is both authentic and also represents the issues of women in Ghana. I have interpreted the data collected to identify issues relevant in the female empowerment process. I have also used Bourdieu especially his terms of field, habitus and capital to analyze data collected to find out those factors that can either promote or hinder change towards female empowerment in Ghana. What I have found out is that there already exist laws in Ghana that are meant to promote the empowerment of women in Ghana. That inhuman cultural practices are still active in Ghana despite these laws can be difficult to understand. Through my investigations, I have come to the realization that some cultural practices in Ghana continue to legitimize discriminative and suppressive practices against women in Ghana. In part two of my analysis therefore I construct my field of study as the field of female empowerment in Ghana. Since certain cultural elements function to reinforce discrimination and oppression of women in Ghana, I construct the field of power as the field of some negative elements of Ghanaian culture. The logic in the field of female empowerment is to build a consensus among all the agents in the field of female empowerment such that consensus building has been of utmost significance for the agents. The objective of the consensus building has been to project one voice and stance in limiting the influence of the negative cultural practices. I have concluded through my analysis that education of females in Ghana provides the key to female empowerment. Education of girls in Ghana can help women in securing financial autonomy, increased participation in government, equal rights and above all education can assist women, through the process of conscientization, to refute and change certain discriminative cultural practices that work to suppress them in Ghana.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1282