Vi må tåle at det er vanskelig. Helsepersonells helsepedagogiske kompetanse - et empowermentperspektiv

  • Hole_MAPO5900_2015.pdf (1M)

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Serie/Rapportnr.

MAPO;2015

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i helse og empowerment

Sammendrag

Det har de senere år kommet en rekke statlige dokumenter som setter fokus på den helsefremmende og forebyggende innsatsen, der kommunene spiller en sentral aktør og der ungdom blir fremhevet som en viktig målgruppe. Ungdomstiden er en utfordrende periode som kompliseres ytterligere om de unge har helseproblemer. For å kunne hjelpe ungdom å mestre sine liv, trenger helsepersonell helsepedagogisk kompetanse. Hensikten med studien var å undersøke hvordan kommunens helsepersonell mener de best kan ivareta ungdom med helseutfordringer som har behov knyttet til å mestre sine liv. Brukermedvirkning er avgjørende i et helsefremmende perspektiv og bygger på en aktiv medvirkning fra ungdommen. Empowerment er sentralt i det helsefremmende arbeid og henger nært sammen med helsepedagogikk. Studien bygger på en kvalitativ metode med fokusgruppeintervju og individuelle intervju. Utvalget består av 11 deltagere fra kommunehelsetjenesten i fem kommuner på Østlandet. Data ble analysert gjennom systematisk tekstkondensering inspirert av Malterud. Resultatet viser at trygghet og tillit gjennom anerkjennende relasjon ble ansett som viktig. Likeså var ferdigheter innen kommunikasjon og veiledning vesentlig. Betydningen av å ha gode rammevilkår i form av tid og ressurser ble fremhevet og evne og mulighet for samarbeid på tvers av fag og avdelinger ble vektlagt. Konklusjon: Studien viser at riktig og tilstrekkelig helsefaglig kompetanse anses som viktig for å hjelpe ungdom å mestre sine liv med helseutfordringer. Videre synes studien å vise at gode rammevilkår i form av tilstrekkelig tid og ressurser anses som betydningsfullt, samt at tverrfaglighet er essensielt

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2874