Verdien av bibliotek i høyere utdanning: en spørreundersøkelse om lesing av vitenskapelige artikler

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Sammendrag

Konkret kunnskap om hvilken verdi biblioteket har for sine brukere og hvilke resultater biblioteket bidrar til med sine tjenester og ressurser er viktig. Med slik kunnskap vil det være lettere for biblioteket å velge riktig retning og utvikle seg videre til beste for sine brukere. I tillegg vil det være lettere å føre faktabaserte diskusjoner med de som mener at bibliotek i dag har utspilt sin rolle. I denne masteroppgaven er formålet å undersøke hva slags verdi og utbytte lesing av vitenskapelige artikler gir og hva bibliotekets rolle er i anskaffelsen av artiklene. Data er samlet inn gjennom en spørreundersøkelse blant faglig ansatte ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Utfordringen med verdimåling av goder som ikke er en del av et ordinært marked utgjør bakteppet for problemstillingen. Value-in-use er det sentrale verdibegrepet i oppgaven, med utbytte som et viktig element og utgangspunkt for verdimåling. Hovedfunnene viser at lesing av vitenskapelige artikler spiller en viktig rolle og at biblioteket har en verdi i forhold til anskaffelse, tidsbruk og utbytte. Samtidig viser resultatene også at verdien kan økes gjennom mer kunnskap om hvordan biblioteket kan hjelpe brukerne å oppnå sine mål og gjennom enda større fokus på å ha god tilgang til både eldre og nye artikler.
Knowledge about the value of the library for its users and the results the library contributes to with its resources and services is important. Having this knowledge would make it easier for the library to choose the right direction and develop for the benefit of its users. It would also help in leading knowledge-based discussions with those who believe the library no longer has an important role. The purpose of this master thesis is to gain more knowledge about the value and outcome to academic staff of scholarly article reading, and how the library contributes in obtaining the articles. The study was conducted as a survey among the academic staff at Sør-Trøndelag University College. The foundation of the question of library value is the challenge connected with measuring value of a good that is without a marked. Value-in-use is the main concept of value in this thesis, while outcome is sees as an important part of, and surrogate for, value. The main findings show that scholarly article reading plays an important role and that the library has a value in regards to obtaining articles, time invested and outcome. The results also show that value may be increased through more knowledge about how the library can help users achieve their goals and through even higher focus on access to both old and new articles.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2497