Utvikling av kultur- og språksensitivt tekstinnhold til den fremtidige appen Samtale om mat på helsestasjon-2: En kvalitativt utforskende studie basert på Suitability Assessment of Materials

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2019

Serie/Rapportnr.

MAEH;2019

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i samfunnsernæring

Sammendrag

Bakgrunn: Å øke amming i Norge er en politisk prioritet og krever målrettede tiltak mot sårbare grupper for å bidra til utjevningen av sosial ulikhet i helse. I InnBaKost-studien fant man lav forekomst av både amming og fullamming blant mødre med somalisk- og irakisk bakgrunn. Masterprosjektet er en del av SOMAH2-prosjektet ved OsloMet - Storbyuniversitetet, og har som målsetting å utvikle og teste språklig- og kultursensitiv informasjon om amming i en SOMAH2-app til bruk av helsepersonell under veiledning med foreldre på helsestasjon og barsel. Metode: Masteroppgaven er en utforskende studie som har utviklet et innhold som kan brukes i den endelige SOMAH2-appen. Det kvalitative utviklingsdesignet er basert på prinsippene i Suitability Assessment of Materials-metoden (SAM). Tekstutforming og egnethetsvurdering av materialet foregikk over en todelt prosess. Teksten ble basert på eksisterende veiledere fra Nasjonal Kompetansetjeneste for amming og de nasjonale retningslinjene for spedbarnsernæring og svangerskapsomsorgen. Utformingen ble veiledet av SAM-instrumentet. Materialet er revidert av fire ressursgrupper bestående av helsesykepleiere og jordmødre med tilknytning til helsestasjoner i Akershus og Oslo-regionen. Egnethetsvurderingen av det reviderte materialet ble gjort elektronisk med et tilpasset SAM-instrument. Resultat: Materialet hadde en samlet SAM-score på 85%. Utvalget for revidering besto av totalt 13 helsesykepleiere og jordmødre fordelt på fire ressursgrupper. Totalt fem fra dette utvalget deltok i egnethetsvurderingen av materialet de hadde vært med på å revidere. Revideringene bidro til økt faglig kvalitet på innholdet i materialet. Under både revidering og egnethetsvurdering ble det gitt flere innspill som er relevante for videre arbeid i SOMAH2. Konklusjon: Materialet vil være egnet for den endelige SOMAH2-appen. Videre arbeid med utviklingen av innhold til SOMAH2 kan basere seg på bruk av SAM-instrumentet.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/7466