Uteskole og læring

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Serie/Rapportnr.

MAYP;2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Denne masteroppgaven er skrevet ved Høgskolen i Akershus og Oslo og handler om å planlegge, prøve ut og vurdere tverrfaglige opplegg på uteskole. Utgangspunktet for oppgaven var å knytte gode pedagogiske opplegg til læringsmål og til generell del av læreplanen. Intensjonen har også vært å få alle på teamet mitt til å bli inspirert og positive til uteskole. Det har også vært et mål å få til opplegg som ikke er personavhengige, men kan gjennomføres uansett hvem som til enhver tid jobber på småskolen. Problemstillingen ble som følger: «Hvordan planlegge, gjennomføre og vurdere opplegg knyttet til tverrfaglig undervisning i aldersblandede grupper på uteskole?» Teorien som er benyttet i oppgaven er knyttet til uteskole. Arne Jordet er en sentral person i arbeidet med uteskole, og er en viktig del av teorigrunnlaget. Jeg har også sett litt på hvilke planer jeg må forholde meg til, og hva som kan brukes i forhold til uteskole og hvordan. Teoretikerne jeg har hatt hovedfokuset mitt rundt er Vygotsky og Dewey. Denne oppgaven er en aksjonsforskningsoppgave. Metodene jeg har benyttet er fokusgrupper og kvalitativt intervju. I tillegg til aksjonsforskning har jeg benyttet lesson study for å gjennomføre en av aksjonene. Fokusgruppene jeg benytter var en gruppe av kollegaer og en gruppe av foreldre. Resultatene av de to fokusgruppene, og lesing av teori gjorde at jeg bestemte meg for å gjennomføre et intervju med Arne Nicolaisen Jordet, som er en sentral person i arbeidet med uteskolen i Norge. Noe av det viktigste jeg har funnet ut er viktigheten av å se sammenhengen mellom det som gjøres av forberedelser inne i klasserommet, erfaringene elevene gjør seg på uteskolen, og hvordan vi jobber med disse erfaringene etterpå. Et annet funn er organiseringen av elevene på uteskole. Kontinuitet mellom innearbeid og utearbeid må tenkes nøye gjennom. Det har vært veldig interessant å jobbe med oppgaven, og veldig lærerikt. Det har også endret hvordan jeg ønsker å jobbe på skolen min neste skoleår, og jeg har fått en av kollegaene mine veldig interessert i være med. Vi må fortsette å utarbeide gode opplegg til temaer etter hvert som vi jobber oss gjennom de ulike rulleringsplanene. På denne måten kan vi best mulig sikre elevene en god uteskole og et best mulig læringsutbytte.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/5392