Utdanningshistorie i ny lærerutdanning

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016-03

Utgiver

Universitetsforlaget (Scandinavian University Press)

Dokumenttype

Sammendrag

Artikkelen presenterer og drøfter funn fra en nasjonal spørreundersøkelse om undervisning, pensum og eksamen i fa gemnet utdanningshistorie i faget Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) i Grunnskolelærerutdanningen (GLU) og pedagogikkfaget i PPU. Svarprosenten fra lærestedene ligger på 60 og 70 prosent. Hovedfunnene er at utdanningshistorie er styrket i de nye retningslinjene i statlige styringsdokumenter. Både retningslinjene for GLU og gjeldende retningslinjer for PPU har en tydeligere formulering om utdanningshistorie enn før 2002. Over 80 % av lærestedene med GLU har offentlige pensumlister og 50 % pensumstoff i utdanningshistorie. 5 av de lærestedene som tilbyr PPU oppgir at de tilbyr undervisning i utdanningshistorie til sine studenter. Det ble funnet i alt to PPU-utdanninger med pensum, mens det ble funnet i alt 10 utdanninger uten klart definerte utdanningshistoriske tekster. Opplys ningene om eksamen i det innhentede materialet har lav svarprosent. Det er store variasjoner i eksamensformer innenfor utdanningshistorie, og dette inkluderer eksamensformer der studentene i stor grad kan velge bort deler av pensum. En samlet konklusjon er at utdanningshistorie enda ikke har fått en stabil didaktisk forankring i praktisk- pedagogiske studier (PPU) og grunnskolelærerstudier (GLU).

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/4288