TRYGG I FARE En kartlegging av helsepersonells erfaring med Pediatrisk tidlig varslingsskår - PEVS Tverrsnittstudie fra tre norske sykehus

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i barnesykepleie

Sammendrag

Bakgrunn: Det stilles høye krav til kompetanse for å ivareta de sykeste og mest sårbare iblant oss. Tilstanden til syke barn kan forverres og endres raskt, og barnesykepleieren bør fange opp dette så tidlig som mulig for å kunne gi barnet den behandlingen det trenger. Pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS) er et skåringsverktøy som tallfester barns alvorlighetsgrad av sykdom uavhengig av diagnose. Det er gjennomført et tverrsnittstudie som kartlegger helsepersonells erfaring med PEVS fra tre norske sykehus. Hensikten med sammenbindingen er å presentere og diskutere hvordan den vitenskapelige arbeidsmetoden påvirker sluttresultatet på studien. Problemstilling: Hvordan kan ulike valg i forskningsprosessen påvirke studiens validitet? Metode: Metodekritisk gjennomgang av faktorer som kan ha påvirket studiens validitet. Det er gjort systematiske kunnskapssøk og valgt fag-, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å utvikle spørreskjemaet studien baseres på. Teoretisk bakgrunn og utviklingsprosessen til spørreskjemaet, samt metodiske valg er særlig vektlagt. Resultater: Gjennomgangen viser at selv om det er tatt hensyn til validitetstrusler i forkant og underveis i studien, er det fortsatt en metodisk svakhet at spørreskjemaet er selvutviklet og ikke validert. Likevel har studien en rekke styrker. Det er gjennomført en pilotstudie, svarprosenten er høy og alle yrkesgrupper som bruker PEVS i klinisk arbeid er inkludert for å oppnå et så representativt utvalg som mulig. Konklusjon: Valg i studien har påvirket validiteten i ulike faser av forskningsprosessen. En kritisk gjennomgang av denne påvirkningen er nødvendig for at studien skal kunne tilføre kunnskap.
Background: The sickest and most vulnerable among us requires high standards of competence. Sick children´s condition can deteriorate and change rapidly and the pediatric nurse should detect this at an early stage. Pediatric Early Warning Score (PEWS) is a tool, which regardless of children´s diagnosis quantifies their severity of illness. A cross-sectional study that maps the healthcare professionals' experience with PEWS from three Norwegian hospitals is carried out. Purpose: to present and discuss how the scientific work method impacts the end-result of the study. Problem to be addressed: How can different choices during the research process influence the study's validity? Method: Critical review of the factors that may have affected the study. A systematic search of literature is presented. Selected academic literature, research and experience-based knowledge were used to develop the questionnaire. The theoretical background and development of the questionnaire together with methodological choices are emphasized. Results: The review shows that even though validity-threats was taken into account both before and during the study, there is still a methodological weakness that the questionnaire is selfdeveloped. Nevertheless, the study has a number of strengths. A pilot study was conducted, very high response rate was achieved and all professions that use PEWS in their clinical work are included. Conclusion: The different phases is affected by the choices made in the research process. A careful review of this influence is necessary in order for the study to be a relevant contribution.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/4865