Trening og fødselsangst: En randomisert kontrollert studie

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2019

Serie/Rapportnr.

MAJO;2019

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i jordmorfag

Sammendrag

Hensikt: De siste 30 årene har man sett en økende forekomst av fødselsangst. Tidligere forskning viser at trening kan ha en positiv effekt på angst og depresjon generelt i befolkningen. Hensikten med denne studien var å undersøke om det er mulig å redusere fødselsangst ved å trene i siste halvdel av svangerskapet. Problemstilling: Kan trening i svangerskapet redusere fødselsangst? Metode: I oppgaven inkluderes et utvalg av gravide kvinner som deltok i en randomisert kontrollert studie, “training in pregnancy” (TRIP). I TRIP-studien ble friske gravide kvinner randomisert i to grupper. Intervensjonsgruppen ble tilbudt et 12 ukers treningsprogram som inkluderte en ukentlig trening ledet av fysioterapeut og to ukentlige egentreninger etter et fast program. Kontrollgruppen fikk standard svangerskapsomsorg. Fødselsangst er målt ved hjelp av W-DEQ (Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionarie), et spørreskjema som er utviklet spesielt for fødselsangst. Utvalget i studien ble basert på kvinnene som besvarte W-DEQ skjemaet. Resultat: Det var ingen signifikant forskjell i reduksjon av fødselsangst mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen. Ved inklusjon var det tilsammen 6,9 % (27 av 388) av det totale utvalget som hadde fødselsangst ut ifra W-DEQ skjemaet med en cut-off score ≥85. Fødselsangst i intervensjonsgruppen økte med 0,5 % fra svangerskapsuke 18-22 til svangerskapsuke 32-36. I kontrollgruppen ble fødselsangst redusert med 2,7 % fra svangerskapsuke 18-22 til svangerskapsuke 32-36. Konklusjon: Ytterligere forskning er nødvendig for å øke kunnskapen om betydningen av trening for å redusere fødselsangst.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/8036