To perspektiver på ansatte under omstrukturering i organisasjoner: Velvære og interaksjoner

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2019

Serie/Rapportnr.

MALKS;2019

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Dokumenttype

Masterprogram

Master i læring i komplekse systemer

Sammendrag

Planlagte organisasjonsendringer i form av omstruktureringer har blitt en stadig vanligere del av arbeidslivet. Når omstruktureringer gjennomføres hyppigere blir det viktig å vite hva slags konsekvenser slike prosesser kan medføre for de ansatte. Denne masteroppgaven består av to artikler som representerer to ulike perspektiver på ansatte under omstrukturering. Artikkel én er en litteraturgjennomgang som omhandler hvordan ansatts velvære påvirkes av omstruktureringer. Totalt 14 relevante studier ble identifisert gjennom et systematisk litteratursøk. Artikkel to beskriver en empirisk studie hvor formålet var å sammenligne ansattes interaksjoner med både hverandre og personer utenfor organisasjonen før og etter en omfattende intern omstrukturering i norsk offentlig sektor. De ansatte besvarte et spørreskjema to uker før og elleve uker etter omstruktureringen hvor de oppga sine nåværende arbeidsrelaterte kontakter. Dataene ble analysert ved bruk av statistiske analysemetoder. Sammen er disse to perspektivene på ansatte under omstrukturering, velvære og interaksjoner, viktige fordi de begge anses som å være essensielle aspekter av de ansattes øvrige trivsel og livskvalitet.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/7488