TIP elevers læring i bedriftpraksis

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2018

Serie/Rapportnr.

MAYP;2018

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Temaet i denne masteroppgaven er bruk av bedrifter som et ledd i fagopplæringen for TIP elever. Hensikten er å få økt innsikt i hvordan bedriftpraksis påvirker elevenes læring. Mitt ønske er at resultatene fra denne masteroppgaven skal motivere bedrifter og skoler til å videreutvikle et tettere gjensidig fordelaktig samarbeid, der de utnytter bedriftpraksis til sitt fulle potensiale. Hovedteorien i oppgaven er læring i praksisfellesskap. Kategoriene Mening, Identitet, Praksis og felleskap ble brukt som grunnlag både i analyse og drøfting. Analysen har også blitt bearbeidet gjennom kategoriene påvirkning og læring som er hovedbegrepene i problemstillingen. Innsikt i problemstillingen Hvordan påvirker bedriftpraksis TIP elevers læring? -Har fremkommet kvalitativt gjennom formelle samtaler, enkeltintervjuer og gruppeintervju. Utvalget av informanter var fire lærere og tretten TIP elever som alle hadde erfaring med bedriftpraksis. Resultatene peker i retning av at bedriftpraksis har stor påvirkning på TIP elevers læring. Elevene blir påvirket av alvoret av å føle seg som en del av felleskapet i bedrift, og dette leder til personlig utvikling, faglig læring og læring om seg selv i faget, og i konteksten. Å være en del av felleskapet i bedrift kan bidra til at elevenes motivasjon øker, og at de kan prestere bedre når de kommer tilbake på skolen. Jeg finner det spesielt interessant der funn som omhandler påvirkningen, når elvene får bekreftet fagkunnskaper gjennom å kunne mer enn en lærer eller en ansatt i bedrift. Viktig er også funnene som omhandler følelser. Det viser seg at det er stor kontrast mellom hva elevene føler når de er i skolens undervisningslokaler, kontra produksjonslokaler i bedrift. Gjennom drøfting av teori, erfaringer og empiri, fant jeg at disse følelsene kan virke aktiverende og passiviserende for elevers utvikling, hvilket kan ha signifikant innvirkning på utvikling og læring.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6178