Tilrettelegging for fysisk aktivitet i skolefritidsordningen i Oslo

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Utgiver

Akademika Forlag

Dokumenttype

Sammendrag

Artikkelen, som bygger på et kvalitativt forskningsprosjekt, belyser hvordan det var lagt til rette for fysisk aktivitet ved to skolefritidsordninger (SFO) i Oslo i 2003 og 2013. I 2003 var det opp til barna å velge eller velge bort fysisk akti- vitet i SFO-tiden. Det var avsatt mye tid til barnestyrte aktiviteter og lek uten- dørs. I 2013 blir det fortsatt tilrettelagt for barnestyrt lek, men organisert, fysisk aktivitet er blitt langt mer fremtredende. Dette kommer frem både i SFO-enes aktivitetsplaner og i de ansattes intervjusvar. De ansatte formidler at de bruker mye tid på å organisere aktiviteter, og opplever tidsnød med hen- syn til å være til stede i barnestyrte aktiviteter. Dette begrenser mulighetene til å initiere barnestyrt bevegelseslek blant inaktive barn. Generelt kan tilretteleg- gingen i 2013 føre til reproduksjon av tidligere mønster; allerede fysisk aktive barn velger fysisk aktivitet, mens de inaktive forblir inaktive. Vi argumenterer for at SFO er en betydningsfull arena for barns daglige fysiske aktivitet, men at god tilrettelegging krever faglig kompetente ansatte.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/4642