Tilrettelegging for egenvurdering av digital kompetanse

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i IKT-støttet læring

Sammendrag

Digital kompetanse har fått oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og er utpekt som en av nøkkelkompetansene for livslang læring. Digital kompetanse er essensiell for deltakelse i det stadig voksende digitale samfunn, og må revideres i takt med teknologiutviklingen. I denne sammenhengen er det nødvendig å kunne administrere kompetanseutvikling på egenhånd. Denne undersøkelsen er en del av et større utviklingsarbeid som jobber ut fra problemstillingen: ”Hvordan tilrettelegge for egenvurdering av digital kompetanse?”. Litteraturen viser til et behov for en klart formulert standard som legger til rette for egenvurdering av digital kompetanse. Undersøkelsen utvikler, på bakgrunn av dette behovet, et egenvurderingssystem forankret i litteraturen omkring digital kompetanse og egenvurdering. Formålet med denne undersøkelsen er å belyse forskningsspørsmålet: Kan man, ved å knytte klare spørsmål og kriterier opp mot prestasjoner i en oppgaveløsning, tilrettelegge for en mer presis egenvurdering, enn gjennom klare kriterier og spørsmål alene? Undersøkelsen forsøker å belyse forskningsspørsmålet gjennom en analyse av skriftlige dokumenter, samlet inn gjennom kvasieksperimentelt design. I kvasieksperimentet vurderer hver informant sin egen digitale kompetanse før og etter en intervensjon. Intervensjonen i kvasieksperimentet er oppgaver som informantene løser. I egenvurderingen etter intervensjonen vurderer informantene egne prestasjoner opp mot deres oppgaveløsning. Egenvurderingen til informantene før og etter intervensjonen, i tillegg til oppgavebesvarelser, ble samlet inn og videre kategorisert og gradert gjennom en kvalitativ dokumentanalyse. Funn fra undersøkelsen viser til avvik og likheter mellom informantenes egenvurdering før og etter intervensjonen, i tillegg til å vise flest avvik mellom vurderingen av informantenes digitale kompetanse og deres egenvurdering. Mulige årsaksforklaringer på disse funnene kobles opp mot oppgavenes oppfattede vanskelighetsgrad, uklare spørsmål og kriterier, konteksten oppgavene gir informantene og utvalgets kvaliteter.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2870