Tillit til velferdstjenester? Innvandrerforeldre med barn med spesielle behovs møter med hjelpeapparatet

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Utgiver

Universitetsforlaget

Dokumenttype

Sammendrag

Artikkelen belyser hvordan foreldre med innvandrerbakgrunn beskriver tillit til velferdstjenester når de har et barn med spesielle behov, og hvordan dette innvirker på deres tilhørighet i samfunnet. Studien består av 27 individuelle og 3 fokusgruppeintervjuer med foreldre med innvandrerbakgrunn. Resultatene viser at selv om de har stor tiltro til helse- og velferdstjenestene, vil hyppige erfaringer av mangelfull informasjon, ressursmangel og avslag på søknader om selektive ordninger redusere tilliten til ordningene og personer i systemet. Kunnskap om systemet og at det finnes hjelpere tilgjengelig, er viktig for å sikre et mer tilpasset oppfølgingstilbud for familiene. Dette bidrar også til å utvikle mer likeverdige relasjoner og kan styrke tillitsforhold til institusjoner og deres representanter.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/5452