Teknologien som støtte for undervisning - pedagogisk mangfold og digitale ferdigheter for fremtiden

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Serie/Rapportnr.

MAYP;2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Målet med dette forskningsprosjektet er å rette fokus mot utvikling av læreres digitale kompetanse. Forsknings og utviklingsprosjektet er gjennomført på egen skole og basert på hermeneutiske prinsipper. Prosjektet dokumenterer hvordan skolen kan legge til rette for utviklingsarbeid med mål om å utvikle læreres digitale kompetanse til en mer profesjonsfaglig kompetanse. Utgangspunktet for forskningsprosjektet var problemstillingen; Hvordan kan skolen utvikle sitt pedagogiske personale til å integrere teknologi i undervisningen? Av tidligere forskning nevner jeg i denne forbindelse SMIL-studien som jeg omtaler senere i rapporten. Jeg omtaler også PLUTO, PILOT og Lærende nettverk. For å finne svar på problemstillingen ble forskningen gjennomført med metodetriangulering hvor jeg benyttet meg av både kvantitativ og kvalitativ metode. Prosjektet ble innledet med en kvantitativ spørreundersøkelse som ble sendt ut til 50 lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram. Spørreundersøkelsen ble besvart av 30 lærere og fulgt opp med aksjonsforskning og til slutt ble det gjennomført fire kvalitative intervjuer. Lærernes læringsprosess ble gjort med David Kolbs prinsipper om erfaringslæring, og med workshops i praksisfellesskapet. Et hovedfokus i forskningen var erfaringslæring, hvor lærerne skulle gjøre erfaringer med digital teknologi i klasserommet, og dele sine erfaringer i praksisfellesskapet, både på egen avdeling og på tvers av avdelinger. Teorigrunnlaget for dette arbeidet var Yrjö Engeströms teori om kulturhistorisk aktivitetsteori, videreutviklet fra Leo Vygotskys kjente virksomhetsteori. Rapporten er skrevet med et sosiokulturelt perspektiv på læring og utvikling. Utviklingen av skolen som lærende organisasjon ble sentral for kompetanseutviklingen. Jeg har basert organisasjonsutviklingen på den samskapte læringsmodellen fra Klev og Levin, på situert læring og prinsippene omkring læring i praksisfelleskap. Forskningen er gjort sammen med 13 yrkesfaglærere fra to yrkesfaglige utdanningsprogram på egen skole. Forskningsprosjektet gir en god inngang til arbeid med utvikling av digital kompetanse i undervisningen, men arbeidsmetodene kan også brukes som inngang til utvikling av andre kompetanser hvor læring i praksisfellesskap og erfaringslæring brukes som læringsprosess.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/5342