Symaskin-hardangersøm

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i estetiske fag

Sammendrag

I denne masteroppgaven har jeg jobbet med temaet tradisjon og tradisjonelt håndverk. I 2015 skrev jeg en bacheloroppgave om broderi. Den tok utgangpunkt i mitt møte med moderne broderi, og hvordan dette inspirerte til å lære mer om tradisjonelle broderiteknikker. Jeg er redd for at tradisjonelt håndverk står i fare for å forsvinne, og jeg lurte på om det var noe jeg kunne gjøre for å motvirke dette. Derfor valgte jeg å undersøke om det var mulig å ivareta et tradisjonelt håndverk ved å modernisere det. Som case valgte jeg å utforske hardangersøm, og jeg jobbet med utgangspunkt i denne problemstillingen: Hvordan kan deler av hardangersømmens tradisjonelle elementer gjenskapes med symaskin på en måte som gjør teknikken brukervennlig og lett tilgjengelig for andre? Og hvordan for holder denne teknikken seg til begrepet tradisjon? For å oppnå dette gjennomførte jeg en praktisk undersøkelse. Jeg sydde 100 prøvelapper, delt inn i fem grupper á 20 prøvelapper. Jeg delte beskrivelsene mine inn i to kategorier, en teknisk og en visuell del. Den tekniske delen tok for seg hvordan stoffene tålte søm, hvordan det var å tegne mønster på stoffene, hvordan det var å klippe i stoffene og lignende. Den visuelle delen handlet om hardangersømmens visuelle uttrykk, og hvilke av hardangersømmens karakteristiske trekk jeg klarte å gjenskape med symaskin. Sammen fungerer disse kategoriene som beskrivende faktorer for teknikken jeg har valgt å kalle symaskin-hardangersøm. Jeg har beskrevet min praktiske undersøkelse slik at den ikke bare skal fungere som et forskningsprosjekt, men også slik at andre skal kunne ta i bruk teknikken jeg har utviklet. Jeg har derfor skrevet en beskrivelse av utstyret jeg har brukt, en trinn for trinn gjennomgang av hvordan jeg syr en prøvelapp, og en teknisk og visuell oppsummering av funnene mine. Dette har jeg gjort fordi mitt ønske med denne masteroppgaven først og fremst har vært å videreformidle tradisjonelle elementer i hardangersøm på en ny og brukervennlig måte. Da jeg var ferdig med min praktiske undersøkelse drøftet jeg hvordan symaskin-hardangersøm forholder seg til teoriene til Eric Hobsbawm og Mikkel B. Tin. Jeg har også skrevet om bruk av symaskin-hardangersøm i skolen, og funnet kompetansemål som åpner for å bruke denne teknikken i undervisningen.
In this master-thesis I have investigated tradition and traditional crafts. In 2015 I completed my bachelor’s program. It focused on embroidery and was based on how I was inspired to learn more about traditional embroidery techniques after having been introduced to a modern type of embroidery. In my experience, traditional crafts are in danger of becoming extinct, and I wanted to find out how I could contribute to changing this scenario. I chose to investigate the possibility of preserving traditional crafts by modernizing them. I chose hardanger embroidery as a case, and worked with this thesis question: How can I recreate some of the traditional elements in hardanger embroidery with a sewing machine in a way that makes the technique user friendly and easily accessible for others? How does this technique relate to the concept of tradition? To do this, I completed a practical study, producing 100 samples of hardanger embroidery sown with a sewing machine. The 100 samples were divided into five groups of 20. I divided my description of the study into two parts: a technical one and a visual one. The technical part described the fabric’s ability to handle sewing and cutting. The visual part focused on the visual aspects of hardanger embroidery, and which of the embroideries’ characteristic elements I was able to recreate with a sewing machine. These two parts together define the technique I have chosen to call hardanger embroidery by sewing machine. I have attempted to formulate my practical study report to serve as both a research project and an instruction for those interested in learning my sewing technique. I have written a description of the equipment I have used, a step-by-step description of how I made a sample, and the technical and visual summary of my findings. I did this mainly to disseminate the concept of producing some of the traditional elements of hardanger embroidery in a new and user friendly way. After having finished my practical study, I analyzed my findings in relation to the theories of Eric Hobsbawm and Mikkel B. Tin. I did this to see how the new technique would compare to the concept of tradition. My thesis also investigates how the technique of hardanger embroidery by sewing machine can be employed in schools, and I have found specific areas in the curriculum that makes room for this technique.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/5876