Sykepleierstudentenes vei mot informasjonskompetanse

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2011

Serie/Rapportnr.

Sykepleien forskning;6 (3)

Utgiver

Norsk sykepleierforbund

Dokumenttype

Sammendrag

Bakgrunn: Informasjonskompetanse er en forutsetning for å innhente og bruke forskningslitteratur. Tidligere forskning viser at denne kompetansen er lav blant sykepleierstudenter. For å styrke ferdighetene i å søke og bruke informasjon fra databaser hos studenter i bachelorutdanningen, utviklet og gjennomførte vi et undervisningsprogram som gikk over alle tre studieårene. I denne artikkelen rapporterer vi funn fra evalueringen etter det første studieåret. Hensikt: Å beskrive hvordan studentene vurderte utviklingen av 1) egen informasjonskompetanse, med særlig vekt på endringer i bruk av databaser og internett, 2) egne ferdigheter i søketeknikk, og 3) om programmet hadde betydning for deres læringsutbytte. Metode: En pretest–posttest, éngruppedesign ble anvendt. Data fra en studentklasse (n=249) ble samlet inn ved bruk av to spørreskjemaer, ett ved begynnelsen av første studieår og ett ved slutten av året. Resultater: Funnene viser at til tross for at studentene rapporterte forbedring i ferdighetene i å finne artikler i bibliotekets databaser ved slutten av første studieår, manglet fortsatt mange kunnskap i grunnleggende søketeknikker. Studentene oppga også høyere bruk og større læringsutbytte av internett enn av bibliotekets databaser. Konklusjon: Studien indikerer at systematisk opplæring kan medvirke til økt informasjonskompetanse. Det er imidlertid behov for å utvikle ulike strategier på dette område og undersøke hvilke som gir best effekt.
Background: Information literacy includes being able to find and use research articles. Earlier research shows that pre-registration nursing students are not sufficiently competent in this area. Therefore, we developed and implemented a curriculum- integrated three-year program to improve their information competency. This article reports on the findings after the first year of the program. Purpose: To describe how the students evaluated the development of: 1) their information literacy, especially the use of bibliographic databases and the internet; 2) their skills in search techniques; and 3) whether the program influenced their learning outcome. Method: a pre-test – post-test one group design was employed. Data was collected from a class of students (n=249) using two questionnaires; one administered at the beginning and one at the end of the first year in the Bachelor program. Results: Findings show that although an improvement occurred in the students’ skill in finding articles in bibliographic databases, many of them lacked knowledge of important search techniques. The students’ also reported more frequent use of and a greater learning outcome from the internet than from bibliographic databases. Conclusion: The study indicates that systematic instruction can improve information literacy. It is, however, necessary to develop several different strategies to this end and to investigate which gives the best result. Keywords: survey, information literacy, undergraduate nursing education, curriculum, collaboration.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1129