Svangerskapsdiabetes blant innvandrerkvinner – en kvalitativ litteraturstudie av innvandrerkvinnenes erfaringer og opplevelser med egen svangerskapsdiabetes

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Serie/Rapportnr.

MAJO;2016

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i jordmorfag

Sammendrag

Hensikt: Å undersøke innvandrerkvinnens erfaringer og opplevelser med egen svangerskapsdiabetes (SD), og å utforske hva som kan motivere kvinnene til bedre SD egenomsorg. Problemstilling: Hvilke erfaringer og opplevelser har gravide innvandrerkvinner med egen SD? Metode og materiale: Systematisk litteraturstudie av seks primærkvalitative artikler med 103 informanter, analysert med kvalitativ tematisk syntese. Hovedresultat: Resultatene er sammenfattet i to hovedtemaer og seks undertemaer. Hovedtemaet ‘Hindrende faktorer for SD egenomsorg” viser hvordan kvinnenes opplevelse av SD egenomsorg påvirkes negativt mens hovedtemaet ‘Motiverende faktorer for SD egenomsorg” viser kvinnenes beskrivelser av faktorer som styrker deres SD egenomsorg. Konklusjon: Gravide innvandrerkvinner har behov for tilstrekkelig informasjon om risikoen for SD og dets komplikasjoner. Helsepersonell bør gi kulturelt tilpasset kostråd for å øke kvinnenes kunnskap om helsefremmede livsstil og forebygge SD senkomplikasjoner. De motiverende faktorene kan styrkes ved å gi tilstrekkelig støtte og øke kvinnenes medvirkning. Der ses et stort behov for mer forskning om emnet i en norsk kontekst.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/3485