Strategiutvikling gjennom strategisk planlegging eller logisk inkrementalisme? En studie av strategiprosesser i norske bedrifter

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i økonomi og administrasjon

Sammendrag

Strategiprosessen er en kompleks prosess, og i mange tiår har man forsøkt å skape normative teorier om hvordan strategiprosessen foregår og hvordan den bør foregå. En av de tradisjonelle teoriretningene for strategiprosesser er den strategiske planleggingsskolen. Den forklarer strategiprosessen som en rasjonell og omfattende prosess for avgjørelser. Strategiprosessen går her ut på å analysere omgivelsene og formulere en strategisk plan for måloppnåelse. En av de utfordrende strategiske retningene er den lærende skolen og logisk inkrementalisme, som påstår at de i større grad kan lykkes i dynamiske omgivelser. Her utvikles strategien stegvis etterhvert som omgivelsene forandrer seg. Diskusjonen mellom de to retningene innenfor strategi er sentral i vår oppgave, hvor vi også ser på funn fra tidligere studier. Formålet med denne oppgaven er å studere strategiprosesser i bedrifter. Funnene blir sammenliknet med strategiteoriene for å se hvilken som best beskriver prosessene. Sammen med dette ser vi på hvordan dynamiske omgivelser har en betydning for strategiprosessen. Masteroppgaven er en kvalitativ casestudie hvor vi undersøker følgende fire norske bedrifter: Jotun, Norsk Tipping, NSB og Norwegian. Bedriftene ble valgt ut for å undersøke tilstedeværelsen av likheter og ulikheter mellom bransjer, karakter og omgivelser, hvor vi skiller på offentlig- og privat sektor. Data ble samlet inn gjennom dybdeintervjuer av to deltakere i hver bedrift. Resultatet av denne undersøkelsen ga oss innsikt i hvordan strategiprosesser foregår i bedrifter som er ulike i henhold til eierskap, bransje og omgivelser. Vi finner at grad av dynamiske omgivelser kan spille inn på bedrifters strategiprosesser på flere områder. Funnene gir ikke holdepunkt for å støtte kun den ene eller andre av de to strategiske teoriene, men at alle bedriftene hadde en kombinasjon av trekk fra de to. Funnene tyder på at eierskap, størrelse og grad av dynamiske omgivelser er faktorer som spiller inn på hvordan man velger å gjennomføre strategiprosesser. Våre funn støtter teorien rundt et integrert rammeverk.
The strategy process is a complex process, and for decades people have tried to create normative theories of how the strategy process takes place and how it should be done. One of the traditional theories related to strategy processes is strategic planning, and portrays strategy formulation as a rational and comprehensive process for decisions. This strategy process analyzes the environment and formulates a strategic plan for goal achievement. One of the most challenging strategic directions is the learning school and logical incrementalism, which claims that they are more able to succeed in dynamic surroundings. Here the strategy is developed stepwise as the environment changes. The purpose of this thesis is to study strategic processes in companies. The discussion between the two directions within strategy theories is central, and we also look at the findings from previous studies. Our findings are compared with strategy theories to see which one best describes the processes. Along with this, we look at how dynamic environment has an impact on the strategy process. The study is a qualitative case study where we examine the following four Norwegian companies: Jotun, Norsk Tipping, NSB and Norwegian. The companies were selected to investigate the presence of similarities and differences between industries, characters and settings, where we divide between the public- and private sectors. The data were collected through in-depth interviews with two participants in each business. The results of this study gave us insight into how strategy processes take place in firms that differ according to ownership, industry and environment. We find that the degree of dynamic environments can affect corporate strategy processes in several areas. The finding does not support only one or the other of the two strategic theories. We found that all four companies had a combination of characteristics from both theories. The findings suggest that ownership, size and degree of dynamic environments are factors that play into how one chooses to manage strategic processes. Our findings support the theory of an integrated framework.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2259