Stell av tracheostomi

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i intensivsykepleie

Sammendrag

Hensikt: Hensikten med denne masteroppgaven er å utarbeide en kunnskapsbasert fagprosedyre for stell av tracheostomi som forebygger komplikasjoner forbundet med dette. Fagprosedyren er kunnskapsbasert, det vil si at den bygger på forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Bakgrunn: Helsebibliotekets Nettverk for fagprosedyrer har også etterspurt en fagprosdyre for stell av tracheostomi. Vi ser derfor et behov for en fagprosedyre hvor det er gjort et grundig kunnskapssøk og kritikk av funnene. Dette vil sammen med erfarings- og pasientkunnskap være et grunnlag for utvikling av anbefalinger i en fagprosedyre. Dette er et arbeid innen intensivsykepleierens indirekte pasientrettede funksjon som kan kvalitetssikre intensivsykepleierens direkte pasientrettede funksjon innen et fagfelt. Metode: Vi har valgt å benytte Helsedirektoratets Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer som mal for utvikling av fagprosedyren. Rammeverket er strukturert etter Demings sirkel. Kunnskapssøk er gjort i anerkjente databaser ved hjelp av verktøyet PICO for å finne søkeord. Funnene er kritisk vurdert etter sjekklister for evaluering av forskningsartikler fra Kunnskapssenteret. Funnene er rangert etter S-pyramiden. Evaluering av fagprosedyren er gjort med verktøyet AGREE II. Resultat: Resultatet av denne masteroppgaven er en kunnskapsbasert fagprosedyre for stell av tracheostomi. Fagprosedyren er et eksamensprodukt som vi håper at vil bli implementert i et helseforetak og senere søkt inn til Nettverk for Fagprosedyrer hos Helsebiblioteket. Denne prosessen har også vist oss at det er et behov for forskning innen sykepleieintervensjoner
Purpose: The purpose of this Master Thesis is to develop a knowledge-based clinical procedure for tracheostomy care in order to prevent complications associated with this procedure. Clinical procedures are knowledge-based, in other words based on research, practical experiences and experiences from patient treatment. Background: The Norwegian Electronic Health Library’s Network for Clinical Procedures has been asking for a clinical procedure for tracheostomy care. There are many differences in clinical procedures, purpose and sparse references in this area. We see that there is a need for a knowledge-based clinical procedure, where a thorough search and critical review of existing clinical procedures for the care of tracheostomy is required. This, together with professional experiences and experience from patient treatment, will be the basis for the development of recommendations for a clinical procedure. This is a work in the intensive care nurse´s indirect patient-oriented function that can assure the quality of the intensive care nurse's direct patient-oriented function in a particular trade. Method: We have chosen to use the Norwegian Directorate of Health’s Guidelines for Development of Evidencebased Guidelines as a template for the development of these clinical procedures. The framework is structured according to Deming's circle. Knowledge search is done in reputable databases using the tool PICO to search for keywords. The findings are critically assessed using checklists for evaluation of research articles from the Knowledge Centre for the Health Services. The findings are then ranked by S-pyramid and evaluation of the clinical procedures are done with the tool AGREE II. Result: The result of this thesis is an evidence-based clinical procedure for tracheostomy care. The clinical procedure is a result of this thesis and a product we hope will be implemented in an intensive care ward and later applied to the Network for Clinical Procedures at the Norwegian Electronic Health Library. This process has also shown us that there is a need for research in nursing interventions.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/4870