Språkbarrierer i fødsel: En kvalitativ studie av fødselsopplevelsen når mangel på felles språk er en utfordring

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Serie/Rapportnr.

MAJO;2016

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i jordmorfag

Sammendrag

Hensikt: Kvinner som føder uten å beherske språket er en økende utfordring i dagens fødselsomsorg, og kan ses i sammenheng med det økte antallet mennesker på flukt. Studiens hensikt er å få innsikt i kvinners opplevelse av fødsel når språk er en barriere. Problemstilling: Hvordan er fødselsopplevelsen for kvinner som ikke kan kommunisere med fødselshjelperne via språk? Metode: Kvalitativ studie med individuelle semistrukturert intervjuer med fem arabisktalende kvinner som ikke snakket norsk eller engelsk Resultat: Nonverbal kommunikasjon var den viktigste formen for dialog mellom fødekvinne og fødselshjelperen. Kvinnene opplevde dette som relasjonsskapende og betryggende til tross for manglende fellesspråklig forståelse. Kvinnene opplevde derimot tilfeldig tilbud om oversettelses, og lite bruk av profesjonell tolk. Konklusjon: Nonverbal kommunikasjon og gode relasjoner kan fremme en god fødselsopplevelse ved manglende felles språk. Det er allikevel viktig å sikre at kommunikasjonen blir ivaretatt gjennom standardiserte rutiner for bruk av tolk.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/3635