Skal jeg virkelig servere det her til deg? - Måltidssituasjon hos eldre med tygge- og svelgevansker

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Serie/Rapportnr.

MAEH;2014

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i samfunnsernæring

Sammendrag

Introduksjon: Forekomsten av underernæring er høy blant pasienter i sykehus, sykehjem og brukere av hjemmetjenesten. Dysfagi, som omfatter vansker med å tygge og svelge, er en viktig årsak til underernæring. Modifisering av måltidssituasjonen er vist å spille en viktig rolle i å øke appetitt og tilfredshet ved måltidet. Five Aspects Meal Model (FAMM) er en modell som tar for seg fem faktorer ved selve måltidet; rommet, møtet, produktet, styringssystemet og atmosfæren. Hensikt: Hensikt med studien var å undersøke rutiner rundt måltidet for pasienter med tygge- og svelgevansker på to bo- og behandlingssentre, samt utforske ansattes holdninger til maten og måltidet for denne pasientgruppen. Metode: For å kartlegge måltidssituasjonen for pasientene og de ansattes holdninger til maten og måltidet ble det brukt observasjoner og fokusgrupper som datainnsamlingsmetode. Et middagsprodukt ble innført på seks avdelinger på to bo- og behandlingssentre i en periode på omtrent to måneder. Før innføringen ble 14 observasjoner av måltidssituasjonen under middagen gjennomført, fordelt på to avdelinger. To fokusgrupper med ansatte fra de to bo- og behandlingssentrene ble også utført. Etter innføringen av prosjektmaten, ble 14 tilsvarende observasjoner og to tilsvarende fokusgrupper gjennomført. Five Aspects Meal Model ble brukt som rammeverk for analysen. Resultater: Ansatte ved bo- og behandlingssentrene var opptatte av ernæring og at pasientene skulle ha en god måltidssituasjon. For dårlig tid kunne komme i veien for dette, og andre gjøremål i jobben hadde høyere prioritet. Informantene hadde en negativ holdning til maten som ble servert pasienter med tygge- og svelgevansker fra sentralkjøkkenet, og syntes prosjektmaten til sammenligning var mye bedre. Allikevel konkluderte informantene med at det varierte hvilke pasienter denne maten passet til. Rutinene rundt måltidene og måltidssituasjonen varierte mellom sykehjemmene, og det ene sykehjemmet hadde en bedre atmosfære enn det andre. Støy under måltidet var en viktig faktor som ga en dårligere atmosfære. Konklusjon: FAMM kan benyttes til systematisk vurdering av mattilbudet på et bo- og behandlingssenter. Informantene i studien ønsket å skape en god måltidssituasjon for pasientene med tygge- og svelgevansker, men det kunne være vanskelig da flere av pasientene hadde demens og kunne være urolige. Dette illustrerer at det er viktig å ta individuelle hensyn i måltidssituasjonen. Informantene hadde en positiv holdning til prosjektmaten, men det varierte hvilke pasienter de mente maten passet til. Dette viser at også når det gjelder type moset mat, porsjonsstørrelse og smak er det viktig å ta individuelle hensyn

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2052