Samtidig elev og lærling? Et aksjonsforskningsprosjekt om muligheter og utfordringer i samarbeidet mellom skole og arbeidsliv gjennom et fireårig utdanningsløp i Helsefag

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Serie/Rapportnr.

MAYP;2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Utfordringer knyttet til relevans i den ordinære tilbudsstrukturen samtidig med endring i elevgrunnlaget ved Helse- og oppvekstfag i videregående skole har gitt utfordringer i forhold til motivasjon, frafall og rekruttering ved Helsefagarbeiderutdanningen lokalt. Dette var bakgrunnen for et prøveprosjekt i samarbeid med arbeidslivet om et fireårig vekslingsløp med dobbelkompetanse; fagbrev i Helsearbeiderfaget og studiekompetanse. Rapporten tar utgangspunkt i det fireårige løpet, og omhandler videreutvikling av samarbeidet mellom skole og arbeidsliv med følgende problemstilling; Hvordan kan utvikling av et nytt fireårig løp bidra til tiltak som videreutvikler samarbeidet mellom skole og bedrift i Helsearbeiderfaget? Det er gjennomført en kvalitativ studie med aksjonsforskning som strategi. Datainnsamling er basert på logger, fokusgrupper og dialog med aktørene. I analysearbeidet er det avdekket mønstre i lærlinger og veilederes erfaringer og vurderinger av samtidig oppfølging av lærlingene i bedrift. Sammen med parallelle prosesser var empiri og ny forforståelse grunnlag for nye aksjoner. Resultatet er fire aksjoner der aktørene har deltatt i en felles lærings- og utviklingsprosess gjennom dialog og erfaringslæring. Samarbeidet har omhandlet felles utprøving og vurdering av felles samhandlingsarenaer og -verktøy med samlinger for aktørene på skolen. Dette kan ha bidratt til en mer felles praksishorisont. Aktørene viser tilfredshet med lærlingenes læring og utvikling gjennom vekslingen og samarbeidet. Rapporten konkluderer med at fireårsløpet gir muligheter i videreutviklingen av samarbeidet, men at løpet kunne vært bedre forankret, og -implementert ved oppstart. Dette fremkommer i empirien som viser at aktørene, på ulike nivå i skole og bedrifter, ikke er gitt nok tid og informasjon før og i felles oppfølgingsarbeid. Den samtidige elev- og lærlingerollen gir utfordringer i forhold til ansvarsdeling og dokumentasjon av læretiden der ulik organisasjonsstruktur hos partene gjør informasjonsflyten utfordrende. Planlegging av fireårsløpet med forankring i kommuneadministrasjon fremfor i faglige miljøer i kommunehelsetjenesten kan være årsak til at mellomledernivået ikke er tilstrekkelig ansvarliggjort. Gjennom samarbeidet er det prøvd ut aksjonsforskningsstrategier med et demokratisk sinnelag for å utforske muligheter og utfordringer, og legge til rette for organisasjonsutvikling som gir en enhetlig tilnærming til den samtidige elev- og lærlingerollen. Aksjonsforskningsprosjektet kan ha bidratt til å bedre implementeringen, styrke samarbeidet og gitt synergieffekter som parallelt har bidratt til å videreutvikle samarbeidet. Resultatet er engasjerte og dyktige lærlinger med stor motivasjon for faget som bidrar til verdiskapning for lokalt arbeidsliv.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/5343