Sammenheng mellom jobbkrav/jobbressurser og jobbengasjement og helse hos sykepleiere ansatt på sykehjem

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Serie/Rapportnr.

MAPO;2015

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i helse og empowerment

Sammendrag

Mange studier er gjort på jobbengasjement og hva som bidrar til dette. Denne studien tar utgangspunkt i positiv psykologi, empowerment og helse for å forstå jobbengasjement. Flere studier er gjort tidligere på jobbengasjement, men gjennom tilgjengelige databasesøk har det ikke latt seg gjøre å finne at det tidligere er foretatt studier på en yrkesgruppe innenfor en bestemt type arbeidsplass. Hensikt Hensikten med studien er å kartlegge og beskrive hva som kjennetegner engasjerte sykepleiere ansatt på sykehjem. Metode Tverrsnittsstudie av 81 sykepleiere ansatt på sykehjem i Oslo, dette tilsvarer en svarprosent på 20,2%. Deltakerne besvarte et spørreskjema som dekket de viktigste psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, både jobbkrav og jobbressurser. Samvariasjon ble testet med korrelasjon (Pearson R) og multippel lineær regresjonsanalyse. Resultater Totalt 44 prosent av deltakerne anga sin helse som negativt påvirket av jobben. Bivariat korrelasjonsanalyse viste sterk korrelasjon mellom variablene jobbengasjement og helse som avhengige variabler mot de uavhengige variablene empowerment (Pearson . 270, Sig. 0.015), lederstøtte (Pearson .353, Sig. 0.001) og jobbmening (Pearson .707, Sig, .0.03). Helse korrelerte med rollekonflikter (Pearson .328. Sig. 0,001). Resultatene i regresjonsanalysene viste at nivået av jobbengasjement kan forklares av personkonflikter (3,5%), samarbeid og lederstøtte (5%), empowerment og mening i jobben (54%). Variansen i helse kan forklares med rollekonflikter (10%) og sosial støtte i form av felleskap (5%). Konklusjon Hovedfunnene i studien viser at jobbengasjement er positivt relatert til jobbressursene empowerment og jobbmening, og helse er negativt relatert til jobbkravene rollekonflikter og felleskap. Undersøkelsen kan indikerer at jobbressurser og jobbkrav bør ha en balanse for å oppnå jobbengasjement. Funnene er i samsvar med andre studier.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2924