Sammenheng mellom Antonovskys ”Sense of Coherence” og helserelatert livskvalitet hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) - En longitudinell studie av pasienter med kols som har deltatt på lungerehabilitering

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2013

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i klinisk sykepleievitenskap

Sammendrag

Bakgrunn og hensikt: Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en progressiv sykdom som over tid reduserer helserelatert livskvalitet (HRQOL). Lungerehabilitering kan bidra mestring av egen sykdom, bedre helse og livskvalitet. Hvordan sykdommen håndteres avhenger av personens grunnholdninger til livet og grad av ressurser. Hensikten med studien er å få kunnskap om lungerehabilitering gir endring i HRQOL og om det er sammenheng mellom HRQOL og mestring for pasienter med kols. Teoretisk forankring: Som mestringsteori benyttes Antonovskys teori om salutogenese og ”Opplevelse av sammenheng” (OAS). For å belyse sammenheng mellom kols, OAS og HRQOL benyttes Wilson and Clearys teoretiske begrepsmodell. Metodologi: Studien har et longitudinelt design. Deltakerne (N=66) besvarte instrumentene SF-12v2 (Helserelatert livskvalitet) og SOC-13 (Sense of Coherence) ved baseline og etter seks måneder. De sosiodemografiske variablene alder, kjønn, utdanning, lønnet arbeid og samboerstatus ble inkludert som kontrollvariabler. Korrelasjons- og regresjonsanalyser ble benyttet for å undersøke sammenhenger mellom OAS og HRQOL. Resultat: Deltakerne hadde statistisk, signifikant positiv endring i OAS kjernebegrep ”forståelse”, men ingen endringer i HRQOL, etter 6 måneder. De med signifikant lavest OAS og høyest skåre på det fysiske helsedomenet, hadde en positiv endring i OAS etter 6 måneder. Deltakerne med positiv endring på domenet fysisk helse rapporterte en signifikant lavere skåre på det fysiske helsedomenet ved baseline. OAS hadde en positiv, signifikant, svak sammenheng med det mentale helsedomenet, men ingen sammenheng med domenet fysisk helse. Det var ikke OAS, men utdanning og samboerstatus som forklarte noe av endringene i domenet mental helse. Verken OAS eller de sosiodemografiske variablene hadde innvirkning på endringene i domenet fysisk helse. Konklusjon: Resultatene tydet på at det er komplekse sammenhenger mellom HRQOL og OAS. Samtidig viser studien viktigheten av å kartlegge mestringsressurser, som nivå på utdanning og personens samboerstatus, for å fremme endring og øke HRQOL. Emneord: kronisk obstruktiv lungesykdom, lungerehabilitering, helserelatert livskvalitet og ”opplevelse av sammenheng”.
Purpose : Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a progressive disease which over time reduces health-related quality of life (HRQOL). Pulmonary rehabilitation can help patients better cope with their own disease, thus contributing to improved health and quality of life. How the disease is managed, depends on the person's basic attitudes towards life in general and his/her amount of resources. The study purpose is to acquire knowledge about whether pulmonary rehabilitation can make changes in HRQOL, and if there are correlations between HRQOL and coping ability in patients with COPD. Litterature: Antonovskys theory of salutogenesis and "Sense of coherence" (SOC) is used as coping theory. Wilson and Clearys theoretical model is used to illuminate the relationship between COPD, SOC and HRQOL. Method: The study has a longitudinal design. Participants answered the instruments Sf-12v2 (health-related quality of life) and SOC-13 (Sense of coherence) at baseline and after six months. The socio-demographic variables age, gender, education level, paid employment and cohabitation status were included as control variables. Correlation- and regression analysis was used to investigate the correlation between the SOC and HRQOL. Results: Participants had statistically, significant positive changes in the SOC core concept “understanding”, but otherwise no changes in SOC or HRQOL, after six months. Those with the significant lowest SOC, and highest scores on the physical health domain, had a positive change in SOC after six months. People with a positive change in the domain physical health reported a significantly lower score on the physical health domain at baseline. SOC had a significant, positive, weak correlation with the mental health domain, but no correlation with the domain physical health. It was not the SOC, but education and cohabitation status that explained some of the changes in the domain of mental health. Neither the SOC nor the socio-demographic variables had an impact on the changes in the domain of physical health. Conclusion: The results indicate that there is a complex relationship between HRQOL and SOC. The study also shows the importance of identifying coping resources such as the level of education and cohabitation status, in order to promote change and increase HRQOL. Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, pulmonary rehabilitation, health-related quality of life and "sense of coherence".

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2708