Sammen med andre kan jeg se framover: Forsøk med gruppeveiledning for å forebygge frafall i videregående skole

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2012

Serie/Rapportnr.

MAYP;2012

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Denne oppgaven dokumenterer et forskningsprosjekt med gruppeveiledning blant elever på påbygging til generell studiekompetanse ved en videregående skole. Problemstillingen er: Hvordan bruke gruppeveiledning som verktøy for å nå rådgiverforskriftens mål? Gruppeveiledningens innhold er blitt utarbeidet med bakgrunn styringsdokumenter for rådgivingstjenesten og teorier knyttet til veiledning. Etiske problemstillinger inngår som en vesentlig del av prosjektet. Det overordnede målet er å komme fram til en veiledningsform som kan danne ny praksis overfor en elevgruppe der utfordringene med fravær og frafall er store slik at rådgiver får gjennomført sitt oppdrag som er gitt i lov og forskrift. Frafall i videregående skole har vært et aktuelt tema i skolen og mediene i mange år. Selv om det viser seg at frafallet faktisk ikke har økt markant siden innføringen av R94 , blir det faktum at en av tre av de som begynner på videregående skole ikke fullfører og består på normert tid ansett som et betydelig problem for samfunnsutviklingen og samfunnsøkonomien. I dette prosjektet oppsummeres relevant dokumentasjon over frafallet der årsaker, konsekvenser og tiltak presenteres. Videre fokuseres det spesielt på opplæringstilbudet påbygging til generell studiekompetanse hvor opp mot halvparten ikke fullfører og består. Det rettes et kritisk blikk på hvorvidt strukturen i videregående opplæring i seg selv bidrar til å opprettholde denne negative situasjonen. Frafallet settes deretter inn i en sammenheng der rådgiverens bidrag belyses. Et historisk overblikk over utviklingen av rådgivingstjenesten i skolen og de rammebetingelser som omfatter tjenesten presenteres. Rådgiverforskriften av 2009 er aktuell i denne sammenheng, og de deler som omhandler elevenes selvbevissthet og valgkompetanse er framhevet spesielt for dette prosjektet. Området karriereveiledning med historisk og teoretisk utvikling nasjonalt og internasjonalt er derfor viet god plass. Ulike teoretiske innfallsvinkler til veiledning som konstruktivistisk veiledning, gruppeveiledning og veiledningsmetoder presenteres og drøftes grundig. Drøftingen av resultatene dokumenterer en gruppeveiledning som godt ivaretar hensikten og at elever er aktive deltakere i en slik veiledningsform. Men det viser å være store utfordringer knyttet til ulike deler av gjennomføringen, som sammensetningen av gruppene, deltakelse og praktisk tilrettelegging i skolehverdagen. Organisering og tilrettelegging er derfor drøftet spesielt. Konklusjonene omfatter blant annet et forslag til ny modell for gjennomføring av gruppeveiledning på en skole

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1233