Samarbeid skole-bedrift: Relevant og meningsfull opplæring for en industriteknologiklasse

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2019

Serie/Rapportnr.

MAYP;2019

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Denne masteroppgaven handler om hvordan vi kan gjennomføre opplæringen for en Vg2 Industriteknologiklasse ute i en opplæringsbedrift som er lokalisert i et industrimiljø i Kongsberg. Dette prosjektet er et samarbeid mellom skole og næringsliv. Det vi har gjort her, er å knytte arbeidslivet tettere opp mot opplæringen av elevene. Ved å samlokalisere har vi hatt et håp om at både arbeidslivet, elevene og lærerne skal nyte godt av samarbeidet. Mye nytt og tidsriktig utstyr er kjøpt inn. Lokalene som elevene bruker, er også brukt av lærlinger på ulike bedrifter innen industrimiljøet i Kongsberg. I dette prosjektet har jeg støttet meg til sentrale og lokale styringsdokumenter som forankrer prosjektets mål. Målene er jo å gi elevene en relevant og meningsfull opplæring som skal gi dem en god start på yrkeslivet. Samtidig skal næringslivet få elever som skal være godt forberedt på den hverdagen som møter dem etter skoletiden. Vi har også fokusert på hva vi tror vil møte elevene i årene som kommer. Det å kunne skape fremtidens fagarbeidere er et mål. Min teoretiske tilnærming til oppgaven har handlet om det sosiale samspillet som oppstår i samarbeid med mer erfarne fagarbeidere eller lærlinger. Det har også vært viktig å se på organisasjonslæring, da dette krever en annen form for organisering enn det vi har vært vant med i skolen. I min metodiske tilnærming til oppgaven har jeg valgt å bruke aksjonsforskning. Jeg har undervist og forsket sammen med elevene gjennom skoleåret. Mine data har vært kvalitative og har kommet fram gjennom intervjuer, observasjoner, logger og elevarbeider. De erfaringene jeg har gjort meg gjennom dette prosjektet, har gitt meg en større innsikt i hva som skjer når vi kopler næringsliv og skole tettere mot hverandre. De utfordringene vi har møtt på, kan vi ta med oss videre når prosjektet går fra å være et pilotprosjekt til å være en mer stabil organisering av deler av yrkesopplæringen. Mine funn peker på at det er en klar sammenheng mellom tettere samarbeid skole og næringsliv og en meningsfull og relevant opplæring for elevene.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/7538