Risk and Return of Ethical Funds: The Case of UN PRI

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Utgiver

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Dokumenttype

Masterprogram

Master i økonomi og administrasjon

Sammendrag

This thesis investigates whether ethical fund investments differ from fund investing without an ethical mandate, in terms of risk and return. We conduct an event study and calculate several fund properties, in order to detect how funds change when becoming ethical. In addition, we perform a cross-sectional analysis, to see whether the results depend on certain characteristics. Our sample consists of 48 global investing funds that are subject to the UN’s Principles of Responsible Investment. The period analyzed ranges from one year pre- to one year post- signing of the agreement. We find no abnormal returns, but there is a significant decrease in risk. This supports previous studies of best-in-class investment strategy, which have detected lower volatility. We also find that the results are highly dependent on the fund’s geographical origin and year of signing.
Denne oppgaven undersøker hvordan etiske fond skiller seg fra fond uten etisk klassifisering, når det gjelder risiko og avkastning. Vi gjennomfører en event-studie og beregner ulike egenskaper ved fondene, for å finne ut hvordan fondene forandrer seg når de blir etiske. I tillegg gjennomfører vi en tverrsnittsanalyse for å undersøke om resultatene påvirkes av visse karakteristikker. Utvalget vårt består av 48 fond som investerer globalt, og som er underlagt FNs prinsipper for ansvarlig investering. Perioden vi analyserer strekker seg fra ett år i forkant til ett år i etterkant av signering av avtalen. Vi finner ingen unormal avkastning, men det er en signifikant reduksjon i risiko. Dette støtter tidligere studier av best-in-class investeringsstrategi, som har avdekket lavere volatilitet. Vi ser også at resultatene i stor grad påvirkes av fondets geografiske opphav og året for signering. Abstract

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2813