«Risikofaktorer og komplikasjoner knyttet til innleggelse og bruk av PICC-line ved et større universitetssykehus i Norge»

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i anestesisykepleie

Sammendrag

Formål: Avdekke mulige risikofaktorer som kan føre PICC-linerelatert infeksjon, tromboflebitt, PICC-DVT og okklusjon av PICC-line. Teoretisk forankring: Komplikasjonsraten til PICC-line er gjennomgående lav sammenlignet med CVK. De vanligste komplikasjonene er infeksjon, okklusjon, tromboflebitt og DVT. Metode: En prospektiv tverrsnittstudie av hjemmeboende og inneliggende pasienter. Datasamlingen ble utført fra 1. november 2015 til 4. april 2016. Pasienten ble fulgt opp 2 ganger gjennom to måneder fra kateteret ble lagt inn. Informasjon ble samlet ved PICC-lineinnleggelse og etter 2 og 8 uker. Univariat og bivariat analyse ble brukt for å identifisere og korrelere risikofaktorer og de ulike komplikasjonene. Resultat: 79 pasienter med varierende diagnose fikk lagt inn 89 PICC-line av anestesisykepleierdrevet PICC-lineteam. Infeksjonsraten var 1.59/1000 kateterdøgn, PICCDVT 0.8/1000 kateterdøgn og okklusjon 0.8/1000 kateterdøgn. Det var sterk sammenheng mellom PICC-linerelater infeksjon og antall kateterdøgn (p ≤ .01) samt okklusjon og valgt vene (p ≤ .01). Det var moderat til lite sammenheng mellom PICC-linerelater infeksjon og cytostatikabruk (p = .05), okklusjon og antibiotika (p ≤ .05), okklusjon og kateterarm (p ≤ .01), okklusjon og stell av sykepleier på post (p ≤ .05) samt okklusjon og stell av hjemmesykepleier (p ≤ .05). Konklusjon: PICC-line er et trygt alternativ til pasienter med behov for langvarig sentralvenøs tilgang. Klinisk observasjon er et usikkert verktøy for å avdekke PICC-linerelatert infeksjon. PICClinerelatert infeksjon og okklusjon er områder det kan forskes mer på og gjerne i samarbeid med sykehusets uteteam og primærhelsetjenesten.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/5576