Relevant yrkesopplæring for helsearbeiderfagelever vg2

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2018

Serie/Rapportnr.

MAYP;2018

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Sammendrag Hensikten med dette masterprosjektet var å undersøke om elevene på vg2 helsearbeiderfag ville oppleve praktisk eksamen som mer hensiktsmessig og meningsfull om gjennomføringen ble flyttet fra skole til sykehjem. Problemstillingen er «hvordan opplever elever på vg2 helsearbeiderfag å gjennomføre praktisk eksamen i sykehjem?». I 2006 kom en ny skolereform hvor den skriftlige eksamensformen ble erstattet av praktisk eksamen. Her skulle eleven vise en praktisk aktivitet i samhandling med en medelev etterfulgt av15 minutter individuell refleksjon. I den 30 minutter lange aktiviteten skulle eleven lage et rollespill som viser en reell situasjon hvor de selv har rollen som helsearbeiderfagelev med en medelev i rollen som bruker/statist. Elevene skal videre leve seg inn i, og spille, sine roller så godt det lar seg gjøre. For mange elever har statistrollen vært utfordrende og frustrerende. Det og skulle spille rollen som eksempelvis en gammel dement dame eller en mannlig hjerneslagpasient har for de fleste elevene vært utfordrende og for noen svært vanskelig å få til. Imidlertid, har de som har behersket dette bidratt til at kandidaten har fått frem mer fagstoff og kanskje også høyere eksamenskarakter enn de som ikke har fått det til. Det at statistene kan ha denne innvirkningen på kandidatens eksamensresultat oppleves urettferdig for elevene. Det har opp gjennom årene vært mange utfordringer knyttet til gjennomføring av praktisk eksamen, og noen år har utfordringer vært så store at det har vært vanskelig å få avviklet eksamen på en godt måte for alle elevene. Datainnsamlingsmetoder er fokusgruppeintervju og feltnotater. Her kom det frem mange sider ved det å bruke sykehjemmet i en eksamenssituasjon, og ikke alle informantene var like enige i at sykehjemmet var den beste arena. Allikevel viser resultatene så mange positive sider ved eksamensgjennomføring i sykehjem at vi har valgt å gjøre det samme neste år også. Tilbakemeldingene fra informantene viste hvordan man kan gå frem for å gjøre eksamensgjennomføringen mer relevant for det yrket de utdannes inn i. På den måten vil eksamen blir en mer naturlig del av opplæringen som i store deler av skoleåret foregår i praksisfeltet.
Summary The main purpose of this master project was to investigate whether the students in vg2 health care subjects would experience the practical exam as more appropriate and meaningful if the exam was moved out of school and into the nursing home. The hypothesis is "How do students at Vg2 health care professionals experience a practical exam in nursing homes?”. With a new school reform in 2006, the written exam was replaced by a practical exam, in which the students were to demonstrate their practical ability together with a fellow student followed by 15 minutes individual reflection afterwards. The students were to create a 30 minutes long role-play where they act out the role of a healthcare professional as if they were in a real working situation, with their fellow student playing the part of the patient. The students were to do their best to act out their part in such a manner as to create a realistic scenario resembling a real situation at a nursing home, and in this way help to highlight the examinee’s competency. Many students have found that acting the part of the patient can be both challenging and frustrating. To act the role of an old, demented woman for instance, or a male stroke patient, will be difficult for most students, and for some almost impossible to master. However, those who have been able to act well, may have contributed to the examinee being able to elaborate more on the topic, which perhaps also could indirectly lead to a higher grade, than those who have not been able to perform so well. The fact that the supporting actors have had, or could have this effect on the examinee’s results were perceived as an unfair system amongst the students. Through the years, there have been many different challenges related to the way the practical exam has been carried out, and some years these have been so great that it has been difficult to complete the exam in a good and fair way for all students. The data collection methods used in this study are focus group interviews and field notes. The data collection revealed many different aspects of using a nursing home as an arena for an exam situation, and not all of the informants agreed that a nursing home is a good choice. Nevertheless, the results show so many positive aspects of completing the exam in nursing homes that we have chosen to continue the practise. The feedback from the informants in the focus group have provided a good picture of why we should carry out the practical exam in this way and how to make it more relevant for the profession so that the exam becomes an integrated part of the education they receive throughout the school year.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6184