Profesjonelles oppfattelse av egen psykiatrisk kompetanse i norske barnevernsinstitusjoner : hvordan oppfatter de profesjonelle i norske barnevernsinstitusjoner egen psykiatrisk kompetanse?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2013

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie

Dokumenttype

Masterprogram

Master i psykisk helsearbeid

Sammendrag

Hvordan profesjonelle oppfatter egen kompetanse har blitt undersøkt innen flere yrkesområder. Imidlertid ser det ut til å være en mangel på forskning på dette innen norsk barnevern. I lys av den pågående debatten rundt kompetanseheving innen sosialt arbeid, har denne studien sett på hvordan profesjonelle i et utvalg av norske barnevernsinstitusjoner oppfatter egen psykiatrisk kompetanse. Et spørreskjema ble konstruert for studiens formål. Spørreskjemaet bestod av 60 komponenter, hvor respondentene skulle vurdere ulike sider ved egen psykiatrisk kompetanse. Dette ble distribuert til barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere som var ansatt i godkjente barnevernsinstitusjoner. Det endelige datamaterialet bestod av 131 respondenter. SPSS ble benyttet for å analysere materialet. T-test, enveis Anova, korrelasjonsanalyse, Chi kvadrat-test og regresjonsanalyse ble brukt for å fremstille resultatene. De profesjonelle oppfattet eget kompetansenivå knyttet til diagnoser som middels, og de støttet seg i middels grad til diagnoser og klassifikasjoner i arbeidet. Arbeidserfaring fra psykisk helse, i hvilken grad psykiatri var et tema på arbeidsplassen og videreutdanning/ mastergrad hadde stor betydning for hvordan egen kompetanse ble oppfattet. Respondentenes tanker om hva som bidrar til profesjonell utvikling kan være nyttige ved utviklingen av organisatoriske intervensjoner.
How professionals perceive their own competence has been investigated in several occupational fields. However, there seems to be a lack of research on this in the Norwegian child welfare services. In light of the ongoing debate around competence in the Norwegian social work field, this study has looked at how professionals within a selection of Norwegian child welfare institutions perceive their own psychiatric competence. A questionnaire was designed for the study’s purpose. The questionnaire consisted of 60 items, where respondents were to assess various constituents of their own psychiatric competence. This was distributed to child welfare officers, social workers and social educators employed in approved child welfare institutions. The final data consisted of 131 respondents. SPSS was used to analyze the data. T-test, One-way Anova, Correlation Analysis, Chi Square Test and Regression Analysis were used to produce the results. The professionals reported a perception of moderate level of skill related to diagnoses, and they relied to a moderate degree on diagnoses and classifications in the work. Work experience in mental health, the extent to which psychiatry was an issue in the workplace and further education/ master degrees had great influence on perceived competence. The professionals have ideas about what contributes to professional development. Mining this knowledge can prove useful in the development of organizational interventions.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1734