Potensialer og begrensninger i digital formidling av kunst - Belyst gjennom prosjektet ”Ukens kunstverk"

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i estetiske fag

Sammendrag

I denne masteroppgaven belyser jeg hvordan samfunnets teknologiske utvikling utvider og begrenser mulighetene i formidling av digitaliserte kunstverk. For dette formålet intervjuer jeg representanter fra kunstverden og skoleverden. Ulike perspektiver fra intervjuene, samt et case som eksempel, er utgangspunkt for å drøfte hvordan digitale reproduksjoner av originale verk kan skape ulike formidlingssituasjoner. Ved å benytte prosjektet ”Ukens kunstverk” som case har jeg mulighet til å drøfte originalverket i museumskonteksten opp mot det digitaliserte verket i skolekonteksten. Både det originale og digitaliserte verket er av interesse her, da sammenligningen legger grunnlaget for en dypere drøfting av hva som skjer med verket i en digitaliseringsprosess. Undersøkelsens resultat belyser viktigheten med å opparbeide seg en forståelse for, og kunnskap om, digitale muligheter og begrensninger i ulike formidlingssituasjoner, skapt av ulike digitale arenaer. Den praktisk-­‐estetiske delen av oppgaven belyser de aspektene jeg anser som mest interessante i undersøkelsen. Her problematiseres noen av de ulike og særegne forståelseshorisontene ved formidling av digitaliserte kunstverk.
This thesis examines how our society´s technological developments expand and limit the possibilities to disseminating digitized artwork. For this purpose I interviewed representatives from the art world and the school world. Different perspectives from my interviews, as well as a case example, are my foundation to discuss how digital reproductions of original works can create various communication situations. By using the project "Ukens kunstverk” (“Weekly artwork"), I have an opportunity to discuss original artwork in the museum context versus the digitized artwork in the school context. Since the comparison lays the foundation for a deeper discussion of what happens to artworks in a digitization process, I assess both versions to be interesting. My results underlines the importance of obtaining an understanding and knowledge of digital possibilities and limitations to various communication situations, created by various digital arenas. The artistic and practical part of the thesis views some of the different and distinctive aspects I consider to be most interesting in the survey, considering the dissemination of digitized artwork.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2093