Pasienters opplevelser av «Startkurs» som holdes i forkant av fedmekirurgi.

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2018

Serie/Rapportnr.

MAEH;2018

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i samfunnsernæring

Sammendrag

Bakgrunn: Overvekt/fedme er et stort folkehelseproblem. Hvert år fedmeopereres omkring 3000 personer i Norge. Alle som opereres ved offentlige sykehus må gjennom et obligatorisk Startkurs før operasjonen. Kurset har blant annet til hensikt å bistå deltakerne med å komme i gang med livsstilsendringer og etablere et støttende nettverk. Relativt få studier er utført angående opplæring til denne målgruppen. Hensikt: Å kartlegge endringsprosessen til fedmepasienter som deltar på Startkurs, samt vurdere deres opplevelse av brukermedvirkning og sosial støtte. Metode: Semistrukturerte dybdeintervjuer av åtte kursdeltakere, i to omganger. Tolkningen av de verbatim transkriberte intervjuene ble utført i en fenomenologisk teoriramme. Funn: Funnene viser at 1) de fleste kommer i gang med endringsarbeidet på Startkurset, 2) de fleste opplever brukerpanelet som betydningsfullt, 3) det er ulike meninger om betydningen av sosiale støtte, både i og utenfor Startkurs, 4) alle får ny kunnskap om tilbakefall, 5) flere innrømmer å ha en spiseforstyrrelse og 6) mange klarer ikke å se seg selv som slank. Konklusjon: Studien viser at pasienter opplever Startkurs som nyttig, og at kursholderne får pasientene i gang med sitt endringsarbeid, gjennom egenkraftmobilisering (empowerment). For at nytteopplevelsen til den enkelte pasient skal bli enda bedre bør man utføre longitudinelle studier som studerer empowerment og sosial støtte over lenger tid. I tillegg bør brukere i brukerpanelet ha mer ulike erfaringer etter fedmeoperasjon, og man bør i større grad vektlegge temaene tilbakefall og spiseforstyrrelser.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6153