Omsorg som yrkeskunnskap : med fokus på elevenes etiske bevissthet : Hvordan kan elevenes fortellinger fremme deres dannelsesreise mot en etisk bevisst yrkeskunnskap?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2009

Utgiver

Høgskolen i Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Tema for denne oppgaven er helsefagarbeideren som har omsorg som yrkeskunnskap, og oppgaven fokuserer på den opplæringen elevene møter i løpet av deres to første år i den videregående skole. Jeg har i denne oppgaven valgt å se på den moralske delen av det å være pleier. Det å være etisk bevisst, det å kunne og å ville handle moralsk riktig, har mye med personlig kompetanse å gjøre. Det har med opplæringen til et omsorgsyrke å gjøre, og det har med dannelse som menneske å gjøre. Min problemstilling ble hvordan kan elevenes fortellinger fremme deres dannelsesreise mot en etisk bevisst yrkeskompetanse? Min utfordring ble å undersøke om hvordan elevene opplever sin begynnende yrkeskunnskap, om de erfarer omsorgens dimensjoner, både relasjonelt, praktisk og ikke minst etisk. Gjennom analysen fikk jeg svar på spørsmålene mine. Fortellingene sier noe om elevenes utvikling av omsorg som yrkeskunnskap. De beskrev både den relasjonelle delen av omsorgen, den praktiske delen og den moralske delen av omsorgsbegrepet. Elevene fortalte om møter som satte følelsene og reaksjoner i sving, de fortalte om valg av handlinger basert på verdier som medvirkning, respekt, tillit, åpenhet og empati. Gjennom fortellingene fikk vi være med på elevenes dannelsesreise, der de var tilstede i livet på godt og vondt. De opplevde glede, sorg, tristhet, maktesløshet, oppgitthet, redsel, mestring og de fikk oppleve at de fikk positiv respons fra pasienter og kontaktpersoner. Fortellingene tok meg med på en reise i elevenes utvikling av deres yrkeskunnskap. Enkelte elever kunne teknikken, men fikk ikke gjennomført ulike prosedyrer i praksis. De viste at de trengte mer trening, andre viste godt utviklet intuisjon og skjønn og klarte å se pasientens opplevelser og følelser i situasjonen. Skal en klare å tilrettelegge for en dannelsesreise mot en etisk bevisst yrkeskunnskap må vi se den enkelte elev og begynne der. I tillegg til dette ønsket jeg å finne ut om elevenes etiske bevissthet i møte med praksissituasjoner. Elevenes fortellinger fra praksis gav meg bilder på hvordan de opplevde dette. Den kunnskapen elevenes fortellinger ga, må få konsekvenser for hvordan opplæringen av etisk bevisste helsefagarbeidere planlegges og gjennomføres. Denne oppgaven viser noe om hvordan en bør tilrettelegge en opplæring som fremmer elevenes dannelsesreise mot en etisk bevisst yrkeskunnskap.
ABSTRACT: The theme of my master project is about healthcare workers` vocational knowledge. I have called it: Caring as vocational knowledge – focus at the awareness of ethics. I want to focus on their education during their two first years in the upper secondary school. Their vocational knowledge is about caring and nursing, but maybe the main part is the awareness of ethics. In this assignment I have therefore chosen to look for the development of the ethical knowledge in the students. The moral dimension has something to do with their personal development, it is necessary in order to be a healthcare worker, and it is also about life as a human being. I see this as a challenge in school today. To be able to do something with the student’s awareness of ethical knowledge I have to discover personal experiences made by the students. I have used narratives from the students` meetings with the patients in the hospitals, in homes for the elderly or in the patient’s homes. Through narratives written by students, I get an insight to his or her preunderstanding. This insight has to give some consequences for the health worker`s training and education.

Emneord

Permanent URL

  • http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_10262
  • http://hdl.handle.net/10642/765