Omsorg over grensene - helsepersonells opplevelse av samarbeid mellom barsel- og nyfødt intensivavdeling.

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Serie/Rapportnr.

MAJO;2016

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i jordmorfag

Sammendrag

Hensikt: Å få innsikt i jordmødres og sykepleieres opplevelser av det tverrfaglige samarbeidet i oppfølgingen av den inneliggende barselkvinnen med barn på nyfødt intensivavdeling. Problemstilling: Hvilken opplevelse har helsepersonell på barsel og nyfødt intensiv av det tverrfaglige samarbeidet mellom avdelingene? Metode: Studien hadde en kvalitativ design. Datamaterialet ble innhentet med semistrukturerte gruppeintervjuer. Graneheim og Lundman (2004) sin kvalitative innholdsanalyse ble brukt som analysemetode. Resultater: Gjennom analysen ble det identifisert at det tverrfaglige samarbeidet oppleves som komplekst og fragmentert. Organiseringen oppleves ikke tilstrekkelig tilrettelagt, hvilket skaper et inntrykk av «vi og dem». Konklusjon: Samarbeidet er i behov av en helhetsfølelse som kan oppnås gjennom felles perspektiv og mål. Personlige egenskaper, kommunikasjon og faglig kompetanse er i kombinasjon med tilstrekkelig bemanning, viktige komponenter for samarbeidet.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/3624