Nettverksorganisasjoners betydning for kunnskapstilgang og innovasjon

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2018-09-04

Serie/Rapportnr.

Søkelys på arbeidslivet;Årgang 35, nr. 3-2018

Utgiver

Universitetsforlaget

Dokumenttype

Sammendrag

I denne artikkelen undersøker vi om regionale innovasjonsnettverksorganisasjoner (RINOer) bidrar til bedre kunnskapstilgang og innovasjon. Hvilke organiserte aktiviteter eller funksjoner i RINOen er i så fall relevante? Og i hvilken grad påvirker andre kjennetegn ved RINOene eller bedriftene som deltar, et slikt utfall? Bedriftene i studien rapporterer at RINO-deltakelsen har bidratt positivt både for kunnskap som fremmer innovasjon, og faktisk satsning på innovasjon. Samtidig varierer resultatene med RINO-spesifikke forhold og trekk ved bedriftene, blant annet etter bedriftsstørrelse, hvor hyppig bedriftene deltar i RINO-aktiviteter, dynamiske evner og tillit. Studien bygger på kvantitative og kvalitative data fra fem RINOer på Østlandet i perioden 2014–2017.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6258