Når barnet ikke vil. En kvalitativ masteroppgave om anestesisykepleieres erfaringer med barn som motsetter seg anestesi og bruk av tvang.

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i anestesisykepleie

Sammendrag

Barn som skal i narkose kan oppleve ulike grader av tap av kontroll som kan føre til at de motsetter seg anestesi. Forskning viser at bruk av tvang er noe anestesisykepleieren kan oppleve i sin hverdag ved innledning av anestesi til barn. Hensikten med dette studiet er å innhente kunnskap om anestesisykepleierens erfaringer med barn som motsetter seg anestesi og bruk av tvang og forhåpentligvis gjøre anestesisykepleieren mer observant ovenfor hvordan og hvorfor man utøver tvang ovenfor et barn. Forskningsspørsmål: - Hvilke erfaringer har anestesisykepleieren med barn som motsetter seg anestesi? - Hva gjør anestesisykepleieren for å unngå bruk av tvang? Metode: For å få svar på forskningsspørsmålene ble det valgt kvalitativ metode med individuelle intervjuer. Analysen av intervjuene er utført etter Malterud (2013) sin metode for dataanalyse. Resultater og konklusjon: Vi har kommer frem til tre hovedtema: hvordan unngå tvang, stress og press som beskriver under hvilke forhold det brukes tvang og ambivalens til tvang, som beskriver forskjellige erfaringer med tvang. Bruk av tvang påvirkes av ulike faktorer som barnets alder, barnets foreldre og tidspress. Anestesisykepleieren har ulike metoder for å unngå bruk av tvang som i stor grad handler om å gjøre situasjoner som kan oppfattes skumle, mindre skumle for barnet.
ABSTRACT Children who receive anesthesia can experience loss of control that may lead to a resistance to anesthesia. Research shows that the use of coercion is something nurse anesthetists can experience when administrating anesthesia to children. The purpose of this study is to acquire knowledge of nurse anesthetists’ experiences with children who resist anesthesia, the use of coercion and to, hopefully, make nurse anesthetists more observant of how and why one uses coercion in a pediatric population. Research questions: - What experiences do nurse anesthetists have with children who resist anesthesia? - What do nurse anesthetists do to avoid the use of coercion? Method: In order to answer the research questions, a qualitative approach was chosen based on individual interviews. The analysis of the interviews was based on Malterud’s (2013) method for data analysis. Results and conclusion: Based on our findings three main themes were identified: how to avoid coercion, stress and pressure, to describe under which circumstances coercion is used, and ambivalence to coercion, to describe different experiences with using coercion. We have found that the use of coercion is influenced by various factors such as the child's age, the child's parents and time pressure. Nurse anesthetists use several methods to avoid using coercion with pediatric patients. These are largely focused on making situations that may be perceived as frightening less so for the child.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6351