”Nå sitter vi og motsier oss selv" - Reproduksjon av skolepolitiske diskurser i matematikklæreres refleksjoner rundt undervisningspraksis : en diskursanalyse av matematikklæreres refleksjoner rundt valg av undervisningspraksis i lys av en flerfoldig skolepolitisk diskursorden

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2013

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Dokumenttype

Masterprogram

Master i skolerettet utdanningsvitenskap

Sammendrag

I denne teksten presenterer jeg en undersøkelse av hvordan skolepolitiske diskurser reproduseres og omformes i matematikklæreres refleksjoner rundt valg av undervisningspraksis. Dette gjøres med en sosialkonstruksjonistisk forståelse av at diskurser, som forskjellige måter å bruke språket på, konstituerer sosiale virkeligheter og på denne måten påvirker valg av handling. Oppgaven stiller forskningsspørsmålene: Hvordan reproduseres og omformes skolepolitiske diskurser i matematikklæreres refleksjoner rundt valg av undervisningspraksis? Og, hvordan bruker matematikklærere skolepolitiske diskurser i sine refleksjoner rundt valg av undervisningspraksis? For å besvare disse spørsmålene undersøkes interdiskursiviteten mellom skolepolitiske diskurser og matematikklærernes diskurser, ved hjelp av Faircloughs kritiske diskursanalyse slik den blir presentert av Winther Jørgensen & Phillips (1999), og Faircloughs & Faircloughs (2012) analyseverktøy av politiske diskurser som argumenterende for valg av handling. De skolepolitiske diskursene struktureres i en diskursorden bestående av tre skolepolitiske diskurser (kvalitetsdiskursen, dannelsesdiskursen og enhetsskolediskursen). Denne diskursordenen eksemplifiseres og konkretiseres ved diskursanalyse av utvalgte utdrag fra St. Meld. nr 31 (2007-2008) og St. Meld. nr 20 (2012-2013). Deretter analyseres utdrag av tekst produsert i en fokusgruppesamtale med tre matematikklærere, i lys av den skolepolitiske diskursordenen. Funnene viser at alle diskursene innen diskursordenen, i ulik grad reproduseres i matematikklærernes refleksjoner. Diskursene omformes også som hybriddiskurser. I enkelte tilfeller konfronterer skolepolitiske diskurser hverandre som motstående diskurser. Disse tilfellene ser ut til å skape dilemmaer for matematikklærerne, eller en opplevelse av selvmotsigelse.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2047