Motivasjon og ledelse. Hvordan kan ledere jobbe for å motivere kunnskapsarbeidere?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2018

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet

Dokumenttype

Masterprogram

Master i økonomi og administrasjon

Sammendrag

Gjennom denne oppgaven ønsket jeg å se nærmere på forholdet mellom kunnskapsarbeidere og motivasjon, med fokus på blant annet lederens rolle. Målet har vært å se hvilken forventninger som stilles til ledelsen, og om ledelsen i det hele tatt har noe å si for hvor motiverte de ansatte kan bli. Det ble valgt å fokusere på en yrkesgruppe, revisorer. Fem dybdeintervjuer ble gjennomført. I undersøkelsen ble både privat og offentlig sektor representert, og deltakerne bestod av en mann og fire kvinner. Resultatene fra undersøkelsen viste at de viktigste faktorene for motivasjon kunne knyttes til indre motivasjon. Læring og utvikling ble ansett som vesentlig for trivsel blant alle deltakerne. Videre viste resultatene at ledelsen spilte en viktig og sentral rolle. En tilstedeværende, uformell leder som jobbet for de ansattes utvikling ble ansett som en god leder. Undersøkelsen viser også at de ansatte forventer belønning og annerkjennelse, og at det er viktig med rettferdig fordeling, både i form av arbeidsoppgaver, og i form av belønninger.
Working with this thesis, I wanted to look closer on the relation between knowledge workers and motivation, hereby focusing on, among other factors, the role of the leader. The aim has been to see what kind of expectations are being made for the management, and whether or not the management has any sort of impact on the level of motivation the employees can achieve. The focus was put on one professional group, auditors. Five depth interviews were conducted. The survey included both the private and public sectors, where the participants included one male and four female interview objects. The results of the survey showed that the main factors for motivation could be linked to intrinsic motivation. Learning and development were considered essential for the well-being of all participants. Furthermore, the results showed that the management played an important and central role. A present, informal leader who worked for employee development was considered a good leader. The survey also shows that the employees expect reward and recognition, and that it is important with fair distribution, both in terms of tasks but also in terms of rewards.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6946