Motebransjens krav til kropp og utseende: En kvalitativ studie om internasjonale modellers opplevelse av motebransjens krav til kropp og utseende

  • bastiansen_maeh2018.pdf (1015k)

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2018

Serie/Rapportnr.

MAEH;2018

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i samfunnsernæring

Sammendrag

Hensikt: Det spekuleres i om motemodeller er en høyrisikogruppe for å utvikle spiseforstyrrelser, men det mangler gode studier om spiseforstyrrelser i denne gruppen. Hensikten med denne studien er å oppnå innsikt og forståelse av hvordan internasjonale motemodeller opplever motebransjens krav til kropp og utseende. Problemstilling: Hvordan opplever internasjonale motemodeller motebransjens krav til kropp og utseende? Metode og utvalg: Studien har et kvalitativt forskningsdesign, med en hermeneutisk tilnærming. Utvalget består av 13 internasjonale modeller. Det har blitt gjennomført individuelle intervjuer for innsamling av data. Analyse av datamateriale er gjennomført etter prinsippene for kvalitativ innholdsanalyse etter Graneheim og Lundman sin metode. Resultat og konklusjon: Modellene rapporterer om et høyt press om å oppnå bransjen kroppsstandard. De fleste modeller er naturlig veldig tynne, men fortsatt ikke så tynne som bransjen faktisk krever. Av den grunn utvikler mange modeller ulike strategier for å møte bransjen krav til kropp og utseende. Flere av disse strategiene ansees som usunne, og forekomsten av forstyrret spiseatferd blant modeller er av bekymring. Dette kan være et resultat av at modellene må forholde seg til veldig snevre kroppsmål hvor de skal være svært tynne, men ikke for tynne. Det kan også være fordi modeller ofte får kort tid på å slanke seg, lite ernæringskunnskap kombinert med villedende veiledning fra bookere. De fleste modellene ønsker at bransjen skal myke opp de rigide kravene, og foreslår en rekke tiltak de mener kan bedre situasjonen.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6163