Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Serie/Rapportnr.

Nordisk Barnehageforskning;7 (5)

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Sammendrag

Artikkelen omhandler hvordan endrede ledelsesstrukturer oppstått gjennom ny organisasjonsmodell virker inn på de pedagogiske ledernes arbeidsoppgaver. Vi har etterspurt deres erfaringer knyttet til mulige endringer i oppgaver, arbeidsdeling og faglig-pedagogisk fokus i arbeidet. Undersøkelsen ble gjennomført i en bydel i Oslo. Hovedfunnene er at pedagogiske ledere har fått flere administrative oppgaver og personalleder oppgaver. De pedagogiske lederne deler seg i to med hensyn til hvor fornøyde de er med disse endringene. I artikkelen drøfter vi hva denne todelingen betyr for deres rolleforståelse og identitet.

Emneord

Versjon

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2333