Medmenneskelighet og kommersialisering: En kvalitativ studie av gravferdskonsulenters opplevelse av eget yrke

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2013

Serie/Rapportnr.

MAPO;2013

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i helse og empowerment

Sammendrag

Bakgrunn: I Stortingsmelding Nr 26 (1999-2000) om folkehelsepolitikk fremheves medvirkning fra den som skal tas hånd om som et av hovedbudskapene. Gjennom medvirkning på egne arbeidsoppgaver, opplever konsulenten å få brukt seg selv og sin ekspertise. Ekspertisen er viktig når pårørende skal medvirke i utforming av begravelse. Medvirkning og innflytelse på egen arbeidsdag kan forebygge utbrenthet relatert til jobbstress og er også en del av empowermentprosessen (Ronæss, 2002; Tveiten, 2008). Hensikt: Studien har til hensikt å utvikle kunnskap og økt forståelse for gravferdskonsulenters opplevelse av eget yrke. Studiens tema: Opplevelse av eget yrke. En kvalitativ studie av gravferdskonsulenters opplevelse av eget yrke. Metode: Et kvalitativt forskningsdesign, der det er brukt kvalitativt forskningsintervju av åtte gravferdskonsulenter i arbeid, inkludert et pilot intervju. Funn: Funn fra studien viser til en yrkesgruppe som har et behov for kontroll i arbeidet. Dette sees gjennom ønsket om å utføre arbeidsoppgavene feilfritt. Yrkesgruppen er delt mellom å ta vare på pårørende til den avdøde og få nok inntekter til begravelsesbyrået. Det meste av arbeidsstress fremmes direkte og indirekte gjennom at byrået skal tjenepenger. Konsekvensene for gravferdskonsulenten er høyere arbeidspress, tidspress og tidvis harde psykiske påkjenninger. Salgsdelen i yrket sees på som en nødvendig, og fremmer ikke i arbeidsglede. Arbeidsglede blir fremmet gjennom å møte pårørende, følelsen av å være nyttig og oppnå mestringsfølelse. Dette genererer arbeidsmotivasjon for gravferdskonsulenten. Avslutning: gravferdskonsulenter og deres beskrivelser av hva som fremmer arbeidsglede og arbeidsstress, kan generere ny kunnskap om yrkesgruppen. Intern og ekstern Locus of control, evnen til å ta kontroll og hva som fremmer utbrenthet og dødsangst hos gravferdskonsulenten kan være formål for forskning.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1511