Mangfoldsledelse i norske oppstartsbedrifter: En casestudie av hvordan norske, små teknologibedrifter forholder seg til mangfoldsledelse.

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2019

Utgiver

OsloMet - Storbyuniversitetet

Dokumenttype

Masterprogram

Master i økonomi og administrasjon

Sammendrag

Globalisering, teknologiske og demografiske endringer er med på å forme den konteksten bedriftene opererer i dag. Som et resultat av dette fører det til ytterligere behov for global arbeidskraft for å møte behov fra ulike marked. Bedrifter kan ha varierende fokus på hvordan å ansette, integrere og få fullt utbytte av arbeidstakere med bakgrunn og trekk som viker fra normen. Det er blitt gjort mye forskning på mangfold og mangfoldsledelse på store bedrifter, men forskning på små bedrifter er mangelfullt. I den forbindelse finner vi det interessant at Norge består av 99 % SMB slik at vi anser det som viktig å forske mer på denne dette mangelen i forskningen. Gjennom en casestudie av 5 norske, små bedrifter i teknologibransjen, undersøker vi hvordan de forholder seg til mangfoldsledelse. Vi gir et innblikk i de ulike bedriftenes motivasjon for å velge å drive med mangfoldsledelse, eller begrunnelser for å ikke drive med mangfoldsledelse. Det undersøkes hvordan de ulike bedriftene er organisert og utfordringer knyttet til å drive mangfoldsledelse. Resultatene viste store forskjeller i hvordan de ulike bedriftene forholdt seg til mangfoldsledelse. Graden av organisering var svært ulik, i tillegg ser vi en sammenheng mellom motivasjon og hvordan mangfoldsledelse blir utført i bedriftene.
Changes regarding globalization, technological and demographic changes are shaping the context in which businesses operate in today. As a result, it leads to additional needs for a global workforce as a need to meet the demands from different markets. Leaders can have various focus of how to hire, integrate and achieve the full benefit of employees with characteristics and traits that depart from the norm. A lot of research has been conducted towards diversity and diversity management at large companies, but research on small businesses is deficient. Regarding this connection, we find it interesting that Norway consists of 99 % SMEs and therefore we consider additional research important. In our case study of 5 small Norwegian companies in the technology industry, we examine how these firms relates to diversity management. We present an insight of their motivation towards, or reasons for not committing to diversity management. We examine how the various companies are organized and in addition to what challenges they experience in connection of being a small firm, including managing diversity. The results showed big differences in how the various companies related to diversity management. The degree of organization was very different and in addition, we see a connection between their motivation and how diversity management is carried out in the companies.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/7678