Lokalt gitte tverrfaglige eksamener for Vg 2 elenergi

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Serie/Rapportnr.

MAYP;2015

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Denne masteroppgaven omhandler de tverrfaglige praktiske eksamener på Vg 2 elenergi i Norge. Oppgaven har et yrkesfaglig utgangspunkt med fokus på helhetlige arbeidsoppgaver med basis i de lærefag som er arvtagere etter gjennomført Vg 2 elenergi. Her vil elevenes rett til medbestemmelse over egen læring basert på sine interesser være en viktig faktor. Oppgavens problemstilling er formulert slik: Hvordan legges det til rette for at den tverrfaglige praktiske eksamen på Vg 2 elenergi kan ta utgangspunkt i elevenes fremtidige yrkesvalg? Studien er gjennomført ved hjelp av undersøkelser ved skoler i alle landets fylker og gjennom analyser av eksamensoppgaver fra de fleste av disse. Som basis for forståelse av yrkesfaglig kompetanse og vurdering av denne har jeg hovedsakelig benyttet meg av kilder fra Dreyfus & Dreyfus, Schøn, Wackerhausen og Kvale. Når det kommer til demokrati og medbestemmelse har Dewey vært en hoved inspirasjonskilde. Kunnskapsløftets intensjoner og grunnlagsdokumenter har også vært benyttet som et fundament i oppgaven sammen med en del materiale som omhandler tilstanden innenfor yrkesfaglige studieretninger i den videregående skolen i dag. Dette materiale er i stor grad basert på forskning forestått av NIFU og gjennom KIP prosjektet. I tillegg har NOU 2014:7 om kompetanse for fremtiden vært et sentralt dokument i oppgaven. Den tverrfaglige praktiske eksamen på Vg 2 elenergi er belyst på fire forskjellige områder. Den første delen omhandler eksamensoppgavens produksjon. Område to tar et nærmere blikk på eksamensoppgavenes utforming. Det tredje området som blir belyst er organiseringen av eksamensgjennomføringen. Siste del omhandler vurdering. Resultatene fra undersøkelsene kan kort oppsummeres med at det er store variasjoner i hvordan eksamensavviklingen blir praktisert i de forskjellige fylkeskommunene. Det ligger også en del utfordringer knyttet til elevenes medvirkning i forhold til hva som skal testes og vurderes i den tverrfaglige praktiske eksamenen

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2612