Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager.

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i rehabilitering og habilitering

Sammendrag

The purpose of this study is to look at various factors that can increase the chance of returning to work for long-term sick with neck- and back problems. The data in my thesis is from the postdoc-project of Halvor Hanisch, “Back to work - stories, resources and the welfare state language". The research question of the thesis is: “How do people on long term sick leave with neck and back pain experience the relationship between work and health in a process whose goal is to return to the workplace?" The research question is based on the reflections from the informants. Four subtopics are investigated: How the informants experience being on sick leave, thoughts about returning to work and the motivation for doing so, the resources that are important in the process and reflections related to the effect of the situation on identity and self image/self esteem. The study has a qualitative approach, using a phenomenological hermeneutic approach and the data is analyzed by systematic text condensation. The study is based on narrative interview data from 10 informants, 7 women and 3 men. The common denominators of the informants are that they were under 60 years old, they had chronic neck and back pain and had been on long-term sick for more than six months. The findings contribute to a better understanding of the experiences long term sick workers with neck- and back pain have, related to returning to work. Being on sick leave was described as an interruption in life. The informants’ willingness to participate in the labor market appears to be strong. The support from the work place, NAV, health care professionals and family is an important factor, which creates a sense of coherence. Working is assigned a considerable value and is closely linked to self esteem and identity. Choosing to fight for important values can give a sense of coherence and meaning in life. Returning to work after a long sick leave due to neck- and back problems is a complex process that requires a broad and individually tailored approach. Support, acceptance and minimal bureaucracy will limit the risk of draining energy and motivation, which is important in a successful approach to the issue of long term sick leave. The findings in the study confirm and expand the knowledge that has been established by previous work in the field of positive self efficacy and the importance of social support. Keywords: Illness narratives, sense of coherence, empowerment, identity
Hensikten med denne masteroppgaven er å se på prosessen med å komme tilbake og fortsette i arbeidslivet for langtidssykemeldte med nakke- og rygg plager. Datamaterialet i masteroppgaven min er hentet fra postdok-prosjektet til Halvor Hanisch «Veien tilbake til arbeid - fortellinger, ressurser og velferdsstatens språk». Problemstillingen «Hvordan erfarer langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager forholdet mellom arbeid og helse i en prosess der målet er å vende tilbake til yrkeslivet?» belyses gjennom fire forskningsspørsmål knyttet til de refleksjonene som informantene har i forhold til det å være langtidssykemeldt, tanker informantene har rundt det å komme tilbake til arbeidslivet, hvilke ressurser som fremstår som viktige for å komme tilbake i arbeid samt tanker rundt endringer av identitet og selvforståelse. Studien min har en kvalitativ tilnærming. Det er anvendt en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming, og data er analysert ved systematisk tekstkondensering. Studien bygger på narrative intervju fra 10 informanter: syv kvinner og tre menn. Alle informantene var under 60 år, hadde kroniske nakke- og ryggplager og hadde vært langtidssykemeldte i mer enn seks måneder. Funnene i studien bidrar til en økt forståelse knyttet til hvilke erfaringer langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager har i forhold til det å kunne komme tilbake i arbeidslivet. Det å være langtidssykemeldt ble beskrevet som et avbrudd i livet. Den enkeltes egen vilje til å kunne delta i arbeidslivet var sterk hos informantene. Støttespillere i arbeidslivet, NAV, helsevesenet og hjemme var viktig og gav en opplevelse av sammenheng. Det å kunne være i jobb ble tillagt høy verdi og hadde stor betydning for deres selvfølelse og identitet. Å velge å kjempe for de verdier som settes høyt kan gi en opplevelse av sammenheng og mening i tilværelsen. Å komme tilbake til arbeid etter langtidssykmelding for personer med nakke- og ryggplager er resultat av komplekse forhold og det er behov for en bred og individuell forståelse. Støtte, anerkjennelse samt en ikke-byråkratisk prosess som ikke i seg selv tapper krefter og ødelegger optimismen, er viktig i håndteringen av sykemeldte. Funnene i studien bekrefter og utvider kunnskapsgrunnlaget som tidligere forskning har etablert om egen positiv mestringstro og den sosiale støttens betydning.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2127