Lærlingen som drivkraft i læringsarbeidet

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2012

Serie/Rapportnr.

MAYP;2012

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Innen fagopplæringen står lærlingeordningen sterkt. Hovedstrukturen er at den fremtidige fagarbeideren gjennomfører to eller tre år på skole for deretter å avslutte opplæringen med 18 eller 30 måneder i bedrift. Tematisk har denne masteroppgaven dreid seg om underveisvurdering av lærlinger innen automatikerfaget med fokus på egenvurdering og egendokumentasjon. Problemstillingen til prosjektet har vært: ”På hvilken måte kan lærlingens medvirkning i vurderingsprosessen bidra til læring” Ved økt fokus på lærlingens egenvurdering og egendokumentasjon gjennom bruk av det nettbaserte vurderings- og dokumentasjonsprogrammet FIFF, søkte prosjektet å finne ny kunnskap om læringsutbytte. Dette for å undersøke om valgte elektroniske verktøy bedret lærlingen egen oppfatning av læring. Undersøkelsene hadde et kvalitativt triangulert uttrykk med individuelle intervjuer, gruppeintervjuer samt deltagende observasjon som undersøkelsesmetoder. Sentralt i den teoretiske forklaringsrammen til oppgaven står sosial konstruktivisme og Etienne Wengers sosiokulturelle læringsteori. Studien har hatt en eksplorerende design med et hermeneutisk forklaringsuttrykk. Analytisk hadde den en temasentrert tilnærming hvor forskningsspørsmålene dannet grunnlag for struktur for teori, analyse og drøfting. Undersøkelsen ble gjennomført med to grupper lærlinger og deres faglige og pedagogiske instruktører gjennom hele 2011. Bruk av nettbaserte vurderingsverktøy kan gi lærlingene bedre oversikt over egen opplæring. Studien viser at lærlingene mener instruktørens nærhet til vurdering- og læringsaktiviteten synes å ha en sentral betydning. Distansen som et nettbasert vurdering- og tilbakemeldingsverktøy gir, og den tette oppfølging som lærlingene mener må være til stede for at læring skal finne sted, kan derfor fremstå som en utfordring. Økt fokus på bruk av nivådifferensierte læreplanmål i egenvurderingsarbeidet synes å kunne gi økt forståelse for faget og at lærlingenes egen oppfatning av læring styrkes. Det kan derfor ikke konkluderes gjennom signifikante funn at bruk av FIFF bidrar til økt læring. Men funn tyder på at læringenes egen oppfatning av læring styrkes gjennom bruk av elektroniske og/eller nettbaserte vurderings- og dokumentasjonsverktøy

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1223